Europees Parlement stemt over regionale dossiers

14 september 2015

Tijdens de plenaire sessie van 7 tot 11 september 2015 hebben de Europarlementariërs ingestemd met drie rapporten die allen een sterke regionale dimensie hebben. Het gaat om de rapporten over stedelijk beleid, cohesiebeleid en cultureel erfgoed.

Rapport Westphal: stedelijk beleid

De groeiende rol van Europese steden wordt in dit rapport duidelijk onderschreven. Veel markten waarop de EU nu actief is hebben een sterke stedelijke dimensie, hetgeen een reden is voor Europarlementariër Westphal (DE/S&D) om het Parlement en de Commissie op te roepen tot een sterke en duidelijke Europese stedelijke agenda.

Nederland voorzitterschap
De komst van dit rapport valt uitstekend samen met de wens van het Nederlands voorzitterschap om het stedelijk beleid te agenderen. Er worden twee concrete voorstellen gedaan. Allereerst moet het stedelijk beleid zijn weerklank in het algehele EU-beleid: van ieder Commissievoorstel moet het effect op steden worden doorgerekend. Ten tweede moet de Unie zich slechts focussen op aspecten van het stedelijk beleid waarin de lidstaten zelf tekort schieten, waaronder klimaatverandering en demografische trends.

Rapport Deutsch: sociale cohesie

In dit rapport wordt het beleid van de structuurfondsen geëvalueerd en wordt een blik geworpen op de toekomst van de fondsen post-2020. Rapporteur Deutsch (HU/EVP) merkt op hoe de financiële invulling van het cohesiebeleid zich dreigt te verwijderen  van de eigenlijke doelen: het dichten van economische gaten in Europa.

De rapporteur ziet in de toekomst een grote rol weggelegd voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid, de kwalitatieve verbetering van onderwijs en het stimuleren van midden- en kleinbedrijf.

Simplificatie
Het rapport wijdt veel aandacht aan het simplificeren van het cohesiebeleid, wat kan leiden tot zowel een vlottere betaling als uitvoering van de programma’s. De inzet van de Nederlandse provincies is om het cohesiebeleid te simplificeren zodat de bureaucratische druk op de provincies verminderd wordt. Dit is met succes in het rapport opgenomen.

De Nederlandse Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA/EVP) en Matthijs van Miltenburg (D66/ALDE) hebben aangegeven verschillende evenementen te organiseren om de Commissie te voorzien van concrete simplificatievoorstellen.

Rapport Diaconu: cultureel erfgoed

Het Parlement heeft onlangs een rapport aangenomen ter bescherming en stimulering van Europees cultureel erfgoed. De discussies over cultureel erfgoed zijn relatief nieuw in Brussel. Het rapport van Diaconu (RO/ALDE) komt met een aantal concrete voorstellen, zoals meer Europees geld te besteden aan cultureel erfgoed en kwaliteitstoetsen van erfgoed te verplichten. Het Parlement vraagt de Commissie om de waarde van erfgoed te bepalen zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van de te verdelen fondsen.

Herverdeling
Cultureel erfgoed heeft zwaar geleden onder de herverdeling van de fondsen in 2014. Het Parlement wil daarom de Commissie vragen om verplichte gelden beschikbaar te stellen voor de bescherming van cultureel erfgoed. Hoewel de volgende verdeling van fondsen nog een tijd op zich laat wachten, zullen de discussies omtrent cultureel erfgoed de komende tijd intensiveren.

Door:

Milos Labovic, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Rapport ‘the urban dimension of EU policies’, Europees Parlement
Rapport ‘Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union’, Europees Parlement
Rapport ‘Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe’, Europees Parlement