Europees rapport positief over Nederlandse samenwerkingscultuur

7 april 2014

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa in Straatsburg heeft het derde monitoringrapport over de “staat van het bestuur en de decentrale democratie in Nederland” aangenomen. In het rapport wordt Nederland geloofd om de cultuur van “compromise and negotiation”, een voorbeeld voor andere landen.

Ter bevordering van de decentrale autonomie adviseren de rapporteurs vergroting van de eigen belastinginkomsten. Minister Plasterk (BZK, PvdA) vindt een discussie daarover nu nog niet aan de orde, maar is niet principieel tegen.

Complimenten

Het rapport velt een positief oordeel over Nederland. De bevindingen volgen op een monitoringsbezoek van de Franse en Portugese rapporteurs in het voorjaar van 2013. Naast lovende woorden over de samenwerkingscultuur, wordt ook in positieve zin gewezen op de goede relatie tussen de verschillende overheidslagen en de wens van de bestuurslagen burgerparticipatie in (politieke) besluitvorming te realiseren.

De herziene Code Interbestuurlijke Verhoudingen wordt, ook bij de presentatie van het rapport, als voorbeeld van de samenwerkingscultuur gesteld en bestempeld als “a most welcome development”.

Aanbevelingen

Het rapport wijst op geringe financiële middelen voor de lokale en provinciale autoriteiten. Verbetering van deze financiële positie vergroot de autonomie aldus de rapporteurs. Bij de plenaire behandeling van het rapport, in bijzijn van minister Plasterk (BZK, PvdA), gaven de rapporteurs aan dat aanpassing van de wetgeving terzake overwogen zou moeten worden. In zijn reactie stelde Plasterk dat hij niet principieel tegen vergroting van de eigen belastinginkomsten van de decentrale overheden is, maar een discussie daarover nu nog te prematuur vindt.

Een terugkerend advies vanuit het Congres van Lokale en Regionale Overheden is een opname van het beginsel van lokaal zelfbestuur in de Nederlandse Grondwet. Er is erkenning dat het systeem in Nederland in de praktijk goed functioneert, maar de rapporteurs wijzen op de mogelijkheid van een veranderende praktijk waarbij wettelijke garanties op zelfbestuur dan ontbreken.

Door:

IPO

Meer informatie:

Congres van Lokale en Regionale Overheden
Rapport