Nieuws

Publicatie: 2 september 2019

Door:


Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse verslag uitgebracht over het mededingingsbeleid. De Commissie heeft in 2018 op mededingingsgebied haar beleidsmaatregelen opnieuw gericht op markten die ze van belang acht voor EU-burgers en bedrijven in de EU. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een nieuw mededingingsprogramma.

Opsomming activiteiten Europese Commissie

In een 31 pagina’s tellend mededingingsverslag zet de Europese Commissie uiteen wat ze doet op het gebied van het mededingingsbeleid, wetgeving en handhaving, of het nu gaat om concentraties, antitrustzaken of staatssteun. Daarnaast geeft dit verslag een overzicht van de voornaamste besluiten van de Europese Commissie op het gebied van het EU-mededingingsrecht. Aanvullende en uitgebreidere informatie is te vinden in het begeleidende werkdocument (alleen in het Engels beschikbaar).

Voorstellen Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een nieuw mededingingsprogramma voorgesteld om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Te denken valt aan uitdagingen die verband houden met het gebruik van big data, algoritmen en andere ontwikkelingen in de digitale omgeving. Daarnaast beoogt het programma de samenwerkingsnetwerken tussen de (autoriteiten van) lidstaten te versterken.
Voor wat betreft de beleidsmaatregelen van de Europese Commissie is er gekeken naar markten die van belang zijn voor burgers en bedrijven, zoals de telecommunicatiemarkt en de digitale sector, financiële diensten, energie en milieu, landbouw en levensmiddelen, vervoer en productie.

Staatssteun

De Europese Commissie wil nu de vruchten plukken van de modernisering van de staatssteunregels. Het komt er kort gezegd op neer dat de lidstaten hun maatregelen sneller kunnen uitvoeren, terwijl toezicht op belangrijkere kwesties met impact op de marktwerking voorrang kunnen krijgen boven de kleinere zaken. Verlenging of bijwerking van de staatssteunregels zal worden gestoeld op de evaluatie van de staatsteunregels die nu gaande is.

Bron

Europese Commissie, publicaties

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europees mededingingsrecht, Kenniscentrum Europa Decentraal