Europese Commissie doet voorstel voor duurzaam beheer kustgebieden

18 maart 2013Klimaat Milieu

De Europese Commissie publiceerde op 12 maart een richtlijnvoorstel, die tot doel heeft de planning van maritieme activiteiten op zee en het beheer van kustgebieden te verbeteren. Het voorstel moet uitmonden in een gemeenschappelijk Europees kader voor maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer. Decentrale overheden in de kustgebieden moeten in het kader van de ruimtelijke ordening in de toekomst rekening houden met deze richtlijn.

Coördinatie bedrijvigheid kustgebieden

In zee en in de kustgebieden vinden steeds meer menselijke en economische activiteiten plaats (offshore windenergie, onderzeese kabel- en pijplijnroutes, scheepvaart, visserij etc.). Onvoldoende coördinatie van deze bedrijvigheid kan concurrentie om ruimte en pressie op waardevolle hulpbronnen in de hand werken.

Voorstel Commissie

De Commissie wil lidstaten verplichten deze activiteiten in kaart te brengen en kustbeheerstrategieën te ontwikkelen, met oog op efficiënter gebruik van de zeeën. Dit om maatregelen die in het kader van verschillende, voor activiteiten in kustgebieden geldende beleidslijnen ten uitvoer worden gelegd, op elkaar af te stemmen.

De in de ontwerprichtlijn voorgestelde minimumvoorschriften moeten ervoor zorgen dat de lidstaten aan de hand van hun maritieme ruimtelijke ordening en kustbeheer de duurzame groei ondersteunen met inspraak van de belanghebbende partijen en in samenwerking met de buurlanden.

Één loket-aanpak

Het gebruik van één instrument om alle belangen met elkaar in evenwicht te brengen, zorgt volgens de Commissie voor meer zekerheid bij investeerders en minder administratieve rompslomp bij nationale overheden en marktdeelnemers.

Momenteel moet een marktdeelnemer die een vergunning voor een aquacultuurlocatie wil, in sommige lidstaten bij maar liefst acht instanties aankloppen. De ‘één loket’ aanpak die in de richtlijn wordt voorgesteld, moet een einde maken aan deze complexe administratieve procedure en aan de tijd en geldverspilling die ermee gepaard gaat.

Slimme, duurzame en inclusieve economie

De EU heeft als doel om tegen 2020 een slimme, duurzame en inclusieve economie te zijn. De maritieme sectoren bieden kansen voor innovatie, duurzame groei en werkgelegenheid die aan die doelstelling kunnen bijdragen. Zoals de Commissie in haar Mededeling ‘Blauwe groei, kansen voor duurzame mariene en maritieme groei’ heeft gesteld, vormt het voorstel van 12 maart een essentieel onderdeel van de ambitie om Europa’s blauwe economie tot bloei te brengen.

Grondslag voorstel

In 2008 heeft de Commissie haar mededeling ‘Routekaart naar maritieme ruimtelijke ordening’ gepubliceerd, die in 2010 werd gevolgd door de Mededeling ‘Maritieme ruimtelijke ordening in de EU’, waarmee de grondslag voor het onderhavige voorstel werd gelegd. Het voorstel moet daarnaast ook bijdragen aan betere tenuitvoerlegging van milieuwetten zoals de kaderrichtlijn mariene strategie en de habitatrichtlijn.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal.

Bron:

Commissie neemt initiatief ter ondersteuning van blauwe groei via duurzaam beheer van mariene en kustgebeiden, persbericht Europese Commissie, 13 maart 2013

Meer informatie:

Mariene strategie, Europa decentraal
Proposal for a directive establishing a framework for maritime spatial planning and integrated coastal management, COM(2013) 133, 12 maart 2013
Vragen en antwoorden over het richtlijnvoorstel
Maritieme ruimtelijke ordening, Europese Commissie