Investeringsplatform moet circulaire economie stimuleren

6 februari 2017Milieubeleid

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van het pakket circulaire economie. De Commissie kondigde aan samen te gaan werken met de Europese Investeringsbank (EIB) om investeringen te stimuleren. Daarnaast werden er nieuwe richtsnoeren voor de lidstaten gepresenteerd over de omzetting van afval in energie.

Vicepresident Timmermans

De totstandbrenging van een circulaire economie voor de EU staat hoog op de prioriteitenlijst van de Commissie. “Wij hebben al heel wat bereikt en ontwikkelen nieuwe initiatieven voor 2017. Wij maken de cirkel van ontwerp, productie, consumptie en afvalbeheer rond en creëren zo een groen, circulair en concurrerend Europa,” aldus Frans Timmermans, eerste vicepresident van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling.

Investeringsplatform Europese Investeringsbank (EIB)

In samenwerking met de EIB richt de Commissie een investeringsplatform op het gebied van circulaire economie op. Dit moet investeerders en innovators samenbrengen. De link tussen bestaande instrumenten zoals het EFSI en het initiatief InnovFin (EU-financiering voor innovatieve ondernemingen) wordt versterkt en mogelijk nieuwe financiële instrumenten voor circulaire-economieprojecten worden tot stand gebracht. Via het platform zullen de Commissie, de EIB, nationale stimuleringsbanken, institutionele beleggers en andere belanghebbenden worden verenigd om de aandacht te vestigen op investeringsmogelijkheden in de circulaire economie. Ook worden best practices gestimuleerd bij potentiële projectontwikkelaars, projecten en hun financiële behoeften geanalyseerd en het platform geeft advies over structuur en financierbaarheid.

Nieuw bedrijfsmodel

Het doel van de Commissie is om zowel overheids- als particuliere investeringen in de circulaire economie te stimuleren. De circulaire economie vereist vaak een nieuw bedrijfsmodel waarvoor nieuwe, innovatieve financieringswijzen nodig zijn. Het investeringsplatform is een hulpmiddel om het commerciële potentieel van circulaire-economieprojecten onder de aandacht te brengen en zo meer financiering voor die projecten aan te trekken.

Energie uit afval

De Commissie presenteerde tegelijkertijd nieuwe richtsnoeren voor lidstaten over de omzetting van afval in energie. Deze moeten ervoor zorgen dat dit kleine maar innovatieve deel van de nationale energiemix tot het uiterste wordt benut. De richtsnoeren helpen lidstaten de juiste balans te vinden wat de capaciteit voor energiewinning uit afval betreft en vestigen de aandacht op de rol van de afvalhiërarchie. In de afvalhiërarchie worden een reeks afvalbeheeropties op mate van duurzaamheid gerangschikt, het voorkomen en recycleren van afval staat hierin bovenaan. Verder helpt de mededeling de lidstaten om hun bijdrage aan de energie-unie te optimaliseren.

Stand van zaken

De Commissie geeft in haar verslag over de voortgang een overzicht van de belangrijkste maatregelen die op gebieden als afval, ecologisch ontwerp, voedselverspilling, organische meststoffen, garantie op consumptiegoederen, en innovatie en investering zijn getroffen. Het blijkt dat de beginselen van de circulaire economie geleidelijk aan zijn geïntegreerd in industriële beste praktijken, groene overheidsopdrachten, het gebruik van fondsen voor het cohesiebeleid, en in de sectoren bouw en water.

Afvalwetgeving

Om de overgang naar de circulaire economie concreet te verwezenlijken, roept de Commissie ook het Europees Parlement en de Raad op om over te gaan tot de vaststelling van de voorstellen inzake afvalwetgeving. De Commissie werkt in 2017 verder aan het actieplan voor de circulaire economie, onder andere met een strategie voor kunststoffen, een toezichtskader voor de circulaire economie en een voorstel voor de bevordering van het hergebruik van water.

Pakket circulaire economie

De Europese Commissie stelde op 2 december 2015 het pakket circulaire economie vast. Dit pakket bestaat uit een EU-actieplan met maatregelen die betrekking hebben op de volledige levenscyclus van producten, van het ontwerp, de inkoop van grondstoffen, de productie en de consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. De overgang naar een meer circulaire economie biedt grote kansen voor Europa en haar burgers.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Nieuwsbericht, EurActiv

Meer informatie:

Pakket circulaire economie, Europese Commissie
Groene overheidsopdrachten, Europese Commissie