Europese Commissie evalueert Kaderrichtlijn Water

Begin 2018 zal de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water van start gaan. Deze evaluatie maakt deel uit van een fitness uit het REFIT programma van de Europese Commissie. In REFIT worden sets van Europese regelgeving gelijktijdig geëvalueerd. Dit betekent dat ook de dochterrichtlijnen van de Kaderrichtlijn water worden onderworpen aan een evaluatie.

Fitness-check binnen REFIT

De Commissie zal deze fitness check uitvoeren ten aanzien  van de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, de richtlijn overstromingsrisico’s en de richtlijn prioritaire stoffen. Het doel van deze evaluatie is te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-meerwaarde van de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

Consultatie en herziening

Onderdeel van de fitness check zijn publieke consultaties. Begin 2018 zal de Commissie dan ook een dergelijke consultatie uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn overstromingsrisico’s. Waterschappen, provincies en gemeenten, kunnen dus ook knelpunten en verbeteringen aankaarten. Ook organiseert de Commissie een conferentie waar de eerste resultaten van de fitnesscheck besproken worden. Daarnaast gaat de Commissie in gesprek met belanghebbenden.

Na het afronden van de fitness check zal de Commissie beslissen of het noodzakelijk is om de Kaderrichtlijn Water en de dochterrichtlijnen te herzien. Dit zal medio de tweede helft van 2019 worden beslist.

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is het meest uitgebreide wetgevingsinstrument van het EU waterbeleid. De Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn prioritaire stoffen zijn de dochterrichtlijnen van de Kaderrichtlijn Water. De richtlijnen hebben tot doel de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig te stellen en te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water vereist dat chemische en ecologische condities voor grond- en oppervlaktewateren uiterlijk in 2027 op orde zijn gebracht.

Betere regelgeving

Het uitvoeren van een fitnesschecks maakt deel uit de Betere Regelgeving Agenda (BRA) van de Commissie. Er wordt gestreefd naar meer efficiëntie en effectieve Europese regelgeving met zo min mogelijk administratieve lasten. Daarnaast streeft de BRA naar meer transparantie en betrokkenheid van belanghebbenden bij het Europees wetgevingsproces en evaluatie van bestaande Europese wetgeving. Zie voor een overzicht van alle inspraak momenten ten aanzien van (nieuwe) Europese wetgeving de praktijkvraag: Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

Bron:

Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive, Europese Commissie

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Themapagina: Better Regulation, Europa decentraal
Hof oordeelt over verplichtingen in Kaderrichtlijn water, nieuwsbericht Europa decentraal
Uitvoering Europese Kaderrichtlijn water blijkt moeilijke bestuurlijke opgave, nieuwsbericht Europa decentraal
Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het? Praktijkvraag Europa decentraal