Europese Commissie keurt steunregeling voor Belgische voetbalstadions goed

28 november 2013Staatssteun

Decentrale overheden kunnen de bouw of renovatie van voetbalstadions rechtmatig steunen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit is de belangrijkste conclusie van de Europese Commissie naar aanleiding van een onderzoek naar een steunregeling voor de bouw en renovatie van voetbalstadions in België. De Commissie concludeerde dat de steun bijdraagt aan het toegankelijker maken van sport voor burgers, zonder dat daarbij de concurrentie wordt vervalst.

Maatschappelijke rol

Om steun te kunnen verlenen, moet aangetoond worden dat de bouw of renovatie van het betreffende stadion niet alleen bedoeld is om aan de eisen van de Europese voetbalbond (UEFA) te voldoen. De steun moet volgens de Commissie tevens een maatschappelijk doel hebben.

De steun aan het stadion moet met name voordelen opleveren voor de omgeving en het stadion moet tevens beschikbaar zijn voor gebruik door andere doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van fitness en gezondheid, educatieve projecten, integratieprojecten of organisatie van andere sportieve of culturele evenementen.

Concurrentievervalsing

In de Belgische regeling zijn een aantal maatregelen opgenomen om concurrentievervalsing te beperken. Zo zullen professionele gebruikers van het stadion marktconforme prijzen moeten betalen voor het gebruik ervan.

Verder kan alleen rechtmatige steun worden verleend indien de noodzaak aanwezig is om een stadion te bouwen of te renoveren. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de geografische spreiding van stadions. Dit houdt in dat wanneer zich in de nabije omgeving van een stadion reeds een vergelijkbaar multifunctioneel stadion bevindt, steun niet snel als noodzakelijk zal kunnen worden aangeduid.

Achtergrond

De Commissie heeft de steunregeling in kwestie goedgekeurd op basis van art. 107 lid 3c Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit artikel staat toe dat lidstaten steun kunnen verlenen voor de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten op voorwaarde dat deze steun het handelsverkeer niet ongunstig beïnvloedt.

Ook speelde art. 165 VWEU een rol in het besluit van de Commissie. Dit artikel benadrukt de Europese dimensie van onder meer de sociale en educatieve functie die uitgaat van sport.

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De Commissie heeft het besluit in kwestie genomen omdat België de voorgenomen steunregeling voor de bouw of renovatie van voetbalstadions had aangemeld.

Per 1 juli 2014 is dergelijke aanmelding wellicht niet meer nodig omdat steun aan voetbalstadions dan onder bepaalde voorwaarden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kan vallen.

Zie voor meer informatie hierover dit artikel over sport en de AGVV in de Europese Ster.

Door:

Lukas Ament en Thomas Klink, Europa decentraal

Meer informatie:

Sport en staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
SA.37109, Europese Commissie
Press release, Europese Commissie