Europese Commissie neemt nieuw uniform Europees aanbestedingsdocument aan

11 januari 2016Aanbesteden Vrij verkeer

Op 6 januari jl. heeft de Europese Commissie het standaardformulier voor het uniform Europees aanbestedingsdocument in Uitvoeringsverordening 2016/7 gepubliceerd. Deze publicatie sluit aan bij de doelstellingen die voortvloeien uit de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, namelijk het verlichten van de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers. Dit document vervangt het model Eigen verklaring wat momenteel in Nederland wordt gehanteerd.

Ongelijkheid tussen lidstaten

Hoewel veel lidstaten net als Nederland al gebruik maken van een dergelijk model (het model Eigen Verklaring), is dit niet het geval voor alle lidstaten. Zo zijn er landen die altijd volledige bewijsstukken omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria vragen. Met het nieuwe document dat vanaf 18 april 2016 verplicht is, maakt de Commissie een einde aan de grote verschillen die er tussen landen bestaan.

Bevordering grensoverschrijdende aanbestedingen

Het aannemen van het uniform Europees aanbestedingsdocument moet het gemakkelijker maken voor inschrijvers om grensoverschrijdend deel te nemen aan aanbestedingsprocedures. Dit is mogelijk omdat het standaardformulier in alle officiële talen van de EU beschikbaar wordt. Voorheen waren problemen in verband met de precieze formulering van officiële verklaringen en verklaringen van instemming alsook taalproblemen. De precieze formulering van verklaringen zullen nu minder problemen moeten opleveren. Zo dient het UEA grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingsprocedures te bevorderen.

Decentrale relevantie

In beginsel is de maatregel vooral bedoeld om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen. Voor hen zullen de kosten omlaag gaan omdat administratieve lasten door de verklaring zullen afnemen. Aan de andere kant hebben decentrale overheden mogelijk ook profijt van deze ontwikkeling. Ze kunnen immers profiteren van meer aanbiedingen waardoor mogelijk een betere prijs-kwaliteit verhouding kunnen bedingen.

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moeten uiterlijk voor 18 april 2016 via de nieuwe herziene Aanbestedingswet in Nederland worden geïmplementeerd. Europa decentraal houdt u via de website op de hoogte van de voortgang.

Door:

Paul Zondag en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Publicatieblad van de EU

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal