Europese Commissie neemt voorschot op plannen voor het meerjarig financieel kader (MFK)

15 januari 2018

De Europese Commissie heeft op 8 en 9 januari ideeën gepresenteerd voor het  nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat na 2020 in werking moet treden. Tijdens de conferentie ‘Shaping our future: designing the next Multiannual Financial Framework’ stelde de Commissie voor dit keer eerst de doelen te formuleren die de EU wil realiseren en dan te bespreken welk budget daarvoor nodig is.

Meerjarig financieel kader (MFK)

Het MFK bepaalt hoeveel de EU jaarlijks, in totaal en voor verschillende activiteitengebieden, mag besteden. Naar verwachting komt de Europese Commissie in mei 2018 met een definitief MFK-voorstel na 2020.

Toekomst Europese Unie

Tijdens de jaarlijkse rede over de State of the Union op 13 september 2017 heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zijn ideeën voor de toekomst van de Europese Unie uiteengezet. Hij pleitte tijdens deze toespraak voor een federaal Europa met een budget dat aan de ambities en doelen kan voldoen. In navolging van deze plannen stelde voorzitter Juncker tijdens de ‘Shape our future’ conferentie op 8 en 9 januari voor om eerst de doelen en ambities voor de komende periode vast te stellen en vervolgens te bespreken welk budget daarvoor nodig is. Volgens voorzitter Juncker moet er een betere verbinding zijn tussen de politieke ambities en de financiële consequenties.

Conferentie ‘Shaping our future’

Eurocommissaris Oettinger, verantwoordelijk voor het EU-budget, deed meer gedetailleerde uitspraken over de plannen van de Commissie omtrent het nieuwe MFK. Zo deelde hij onder meer mee het MFK te willen vastleggen voor een periode van zeven jaar en daarna te willen overgaan naar periodes van vijf jaar. Daarnaast sprak hij ook over het bekostigen van het EU-budget en de gevolgen van de Brexit.

Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, als nettobetaler, heeft aanzienlijke gevolgen voor het EU-budget. Volgens Eurocommissaris Oettinger slaat de Brexit een gat van 12 tot 13 miljard euro per jaar in het EU-budget. Om dit gat te dichten stelt hij voor 50% door bezuinigingen en 50% door nieuw geld te halen. De EU-programma’s Horizon 2020 en Erasmus zouden buiten de bezuinigingen moeten blijven.

Bekostigen EU-budget

Het gat dat de Brexit achterlaat en de komst van nieuwe uitdagingen (versterking buitengrenzen, asiel- en migratiebeleid en Europese defensie) zullen niet kunnen worden bekostigd door de huidige financiële middelen. Eurocommissaris Oettinger verzoekt de lidstaten dan ook om een verhoging naar 1,1x van het BNP, wat zou neerkomen op een 10% verhoging van het EU-budget. Naast de bezuinigingen en een verhoging van de bijdrage van de lidstaten tracht de Commissie ook inkomsten te vergaren uit de opbrengst van de verkoop van emissierechten en een Europese heffing op de productie van plastic.

Cohesiebeleid en GLB

Tijdens de conferentie werd er ook gesproken over de gevolgen van het nieuwe budget voor het EU-cohesiebeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voorzitter Juncker verwacht een zwaar debat maar benadrukte het belang van het cohesiebeleid en het GLB.  De welvaartsverschillen binnen Europa zijn groot en cohesie is belangrijk.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Conferentie Europese Commissie: ‘Shaping our future: designing the next Multiannual Financial Framework’.