Nieuws

Publicatie: 21 juli 2021

Door: en


De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit for 55’-pakket. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van “een van de meest ambitieuze hervormingen van het EU-beleid ooit”. Het pakket bestaat uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent.

“De EU klaarmaken voor 55”

De Europese Commissie geeft in haar mededeling over het Fit for 55-pakket aan dat het pakket voorziet in een eerlijke, concurrerende en groene transitie naar een klimaatneutraal Europa. Hiertoe deed de Commissie een reeks aan voorstellen:

Energie

 • Wijziging van de Richtlijn Energie-Efficiëntie. In 2030 moet zowel het primaire als het finale energieverbruik gedaald zijn, met respectievelijk 39% en 36%. Dit heeft ook gevolgen voor aanbestedingen, renovatie van (publieke) gebouwen en het verlenen van vergunningen. Lees hier meer;
 • Versnelling van overgang naar een groener energiesysteem door de aanscherping van de Richtlijn hernieuwbare energie: in 2030 moet 40 % van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Lees hier meer;
 • Herziening van de energiebelastingrichtlijn (Richtlijn 2003/96/EG). Dit voorstel beoogt te regelen dat de belasting op energieproducten afgestemd moet worden op het energie- en klimaatbeleid van de EU. Minimumbelastingtarieven moeten daarom worden vastgesteld op basis van de milieuprestaties van producten;

Emissiereductie

 • Herziening van het bestaande EU-systeem van verhandelbare emissierechten (ETS). De Europese Commissie wil met de herziening het aantal emissierechten dat is uitgegeven onder het ETS, de ‘cap’, de limiet, verlagen. Tevens wil de Commissie de maritieme transportsector onderbrengen bij het huidige ETS en voor de bouwsector en de sector van het wegvervoer een afzonderlijk emissiehandelssysteem instellen. Lees hier meer;
 • Aanscherping van de Verordening inzake de verdeling van inspanning (Effort Sharing). De Europese Commissie zal de reductiedoelstellingen per lidstaat aanscherpen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Lees hier meer;
 • Herziening van de Verordening inzake landgebruik, bosbouw en landbouw (LULUCF). De netto-verwijdering van broeikasgassen in deze sector moet in 2030 15% hoger dan nu. Ook komen er bindende nationale doelstellingen om klimaatneutraliteit te bereiken in 2035. Op termijn zullen de non-CO2 emissies uit de landbouwsector meegeteld worden.  Lees hier meer;
 • Meer bomen in de EU: een bosstrategie voor 2030, die moet zorgen voor grotere bossen en meer diversiteit in de aanplant. Lees hier meer;
 • Strengere CO2-emissienormen voor voertuigen. De Europese Commissie stelt een herziening voor van de bestaande Verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (Verordening (EU) 2019/631). Dit heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen van deze voertuigen verder terug te dringen en te zorgen voor een helder en realistisch traject naar emissievrije mobiliteit. De herziening omvat onder andere het aanpassen van de formules waarmee de EU-brede doelstellingen voor 2030 worden bepaald en het vaststellen van de formules voor 2035 en de jaarlijkse specifieke emissiedoelstellingen voor elke fabrikant. Zo moet in 2030 de uitstoot van nieuw ingeschreven auto’s met 55% zijn verminderd en in 2035 met 100%. Voor nieuwe bestelwagens zijn de reductiedoelstellingen 50% in 2030 en 100% in 2035.
 • Het doel van emissievrije mobiliteit hangt samen met de uitrol van een netwerk voor oplaad- en tankinfrastructuur voor schonere voertuigen. De Europese Commissie kwam daarom ook met een voorstel voor een Verordening inzake de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen die de bestaande richtlijn vervangt. Lees hier meer;
 • Het invoeren van een koolstofprijs voor de import van een aantal zeer vervuilende producten, zoals ijzer en staal, door een nieuw koolstofcorrectiemechanisme aan de grens. Hiermee wil de Commissie ‘koolstoflekkage’ voorkomen. Het mechanisme zou ook landen buiten de EU moeten aansporen om stappen in de richting van emissiereductie te zetten en moet voorkomen dat koolstofintensieve productie verschuift en zich buiten de EU voortzet. Het mechanisme zal geleidelijk worden ingevoerd voor een aantal specifieke producten, waarbij de eerste jaren een vereenvoudigd systeem wordt toegepast zodat de invoering van het mechanisme wordt versneld.

Financiering

 • Een sociaal klimaatfonds. Met dit fonds wil de Europese Commissie voorzien in specifieke financiering voor lidstaten zodat ze burgers kunnen helpen om te investeren in energie-efficiëntie, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en om schonere mobiliteit te financieren. Dit fonds zal uit de EU-begroting worden gefinancierd aan de hand van een deel van de inkomsten van het nieuwe emissiehandelssysteem voor de bouwsector en een deel van de inkomsten uit het wegvervoer.

Vervolgstappen

De voorstellen zijn aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd. Zij zullen nu beginnen met hun wetgevingswerkzaamheden en zich erover gaan buigen. Een aantal voorstellen van de Commissie staat tevens open voor feedback voor belanghebbenden. Feedback wordt samengevat en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij dit kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. In de specifieke nieuwsberichten over de verschillende voorstellen (links in de tekst hierboven) vindt u de link naar de webpagina voor het geven van feedback aan de Commissie.
Voor het geven van feedback op het voorstel van de herziening van de energiebelastingrichtlijn kunt u hier terecht en voor feedback op het voorstel voor een koolstofgrenscorrectiemechanisme hier. Feedback dient voor 15 september 2021 via de website te zijn aangeleverd aan de Europese Commissie.

Bron

De Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie van economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen, persbericht Europese Commissie

“Fit for 55”: het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit, Mededeling van de Europese Commissie

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal