Europese Commissie presenteert langetermijnstrategie 2050

3 december 2018

Op 28 november publiceerde de Europese Commissie de langetermijnstrategie voor het Europese klimaatbeleid voor 2050. De strategie stelt de ambitie om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen volledig terug te dringen en verkent opties om dat doel te bereiken.

Hoe verhoudt deze strategie zich tot het Klimaatakkoord van Parijs?

De Commissie heeft deze strategie opgesteld om de doelen uit het Klimaatakkoord te verwezenlijken. In het akkoord is opgenomen dat de aarde niet met meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen, en idealiter met minder dan 1,5 graad Celsius.

Wat stelt de Commissie voor om het Klimaatakkoord te behalen?

In de strategie wordt een achttal scenario’s voorgesteld die allen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het scenario dat leidt tot het volledig terugdringen van broeikasgassen geniet de voorkeur van de Commissie. De Commissie stelt zeven acties voor die er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de klimaatdoelen van Parijs kunnen worden gehaald. Deze acties zijn onder andere het maximaliseren van energie-efficiëntie, het maximeren van het gebruik van hernieuwbare energie en het omarmen van schone mobiliteit. Als actie om de overige CO2-emissies terug te dringen stelt de Commissie voor om dat gedeelte op te vangen en op te slaan.

Verandert deze strategie de energiedoelen voor 2030?

De Commissie spreekt niet de ambitie uit om de gestelde doelen voor 2030 te verhogen. De doelen voor 2030 zijn op dit moment:

  • een aandeel hernieuwbare energie in de volledige energieconsumptie van 32% ten opzichte van 2005;
  • energiegebruik terugdringen met 32,5% ten opzichte van 2005;
  • het terugdringen van broeikasgassen met 40%.

De Commissie zegt in de communicatie dat de volledige implementatie van de wetgeving voor 2030 zal leiden tot een reductie van broeikasgassen van 45%. De mogelijkheid om deze doelen te verhogen bestaat overigens wel binnen de bestaande wetgeving. De Commissie kan namelijk voor 2023 voorstellen om de doelen voor 2030 te verhogen indien dat nodig is om te voldoen aan internationale verbintenissen of wanneer de omstandigheden (zoals een significante daling in de kosten van hernieuwbare energie) dit mogelijk maken.

Hoe kan uw regio hieraan bijdragen?

De strategie noemt expliciet dat steden de laboratoria zijn voor transformatieve en duurzame oplossingen. Stadsontwikkeling en betere planologie (inclusief groen) kunnen grote aandrijvers zijn voor de renovatie van huizen en het voor mensen aantrekkelijk maken om dichtbij hun werk te wonen. Daarnaast verwijst de Commissie naar het EU-Burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie als voorbeeld van een platform waarin decentrale overheden van elkaar kunnen leren.

Door:

Matthijs de Meer, Europa decentraal

Bron:

A Clean Planet for all, A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy, Europese Commissie

Meer lezen:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie