Europese Commissie presenteert ontwerprichtlijn e-facturering voor overheidsopdrachten

1 juli 2013Aanbesteden

Decentrale overheden moeten in de nabije toekomst in staat zijn om elektronisch te factureren. Dit volgt uit een voorstel voor een richtlijn over e-facturering en een mededeling die de Europese Commissie op 26 juni heeft ingediend. Hiermee neemt de Commissie de volgende stap richting de volledige digitalisering van de aanbestedingsprocedure.

E-facturering

Een hoofdpunt van de Digitale Agenda, een van de pijlers van de EU 2020-strategie, is het verwezenlijken van een papierloze overheidsadministratie. De Commissie tracht dit doel te bereiken door onder meer de overheidsopdrachten in de EU te digitaliseren. Een onderdeel van dit proces is e-facturering. Hiermee wordt het elektronische factureringsproces tussen zakenpartners bedoeld (zowel leverancier als koper).

Europese norm

In de ontwerprichtlijn is een Europese norm opgenomen waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd. Hierdoor moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers.

Eind-tot-eind-aanbesteden

Naast het richtlijnvoorstel heeft de Commissie een mededeling uitgebracht. Deze gaat over de volledige digitalisering van de openbare aanbestedingsprocedure, de zogenaamde ‘eind- tot- eind e-aanbesteding’. Dit betreft het gebruik van elektronische middelen en transactieprocedures bij overheidsopdrachten door het gehele proces, van elektronische publicatie van aankondigingen tot elektronische betaling.

De mededeling beschrijft de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van elektronische aanbestedingen en elektronische facturering in de EU. Ook beschrijft de mededeling de terreinen waarop maatregelen moeten worden genomen om de overgang naar eind tot eind e-aanbesteding te bewerkstelligen. De mededeling vormt de basis voor toekomstige initiatieven voor verdere digitalisering van procedures voor overheidsopdrachten.

In werking treden

Het voorstel van de Commissie is ter behandeling voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement. De verwachting is dat op het moment dat deze instellingen akkoord zijn, de richtlijn voor e-facturering binnen vier jaar door de lidstaten omgezet moet worden. Dit zou ongeveer kunnen samenvallen met het moment dat de voorzieningen die in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnvoorstellen (van eind 2011) worden getroffen voor e-aanbesteden effect krijgen.

Door:

Ann-Marie Kühler en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

E-facturering bij overheidsopdrachten, 26 juni 2013, Europese Commissie

Meer informatie:

E-aanbesteden, Aanbestedingen Europa decentraal
Veelgestelde vragen e-facturering en aanbesteden, 26 juni 2013, Europese Commissie
Ontwerprichtlijn e-facturering, Europese Commissie
End-to-end e-procurement to modernise public administration, 26 juni 2013, Europese Commissie