Europese Commissie presenteert plannen voor 2019

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2019 gepresenteerd. Met de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 in aantocht is dit het laatste werkprogramma van de huidige Commissie-Juncker. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans zei hierover: „Deze Commissie richt haar aandacht consequent op problemen die alleen met gezamenlijke Europese actie kunnen worden aangepakt. Dit werkprogramma bevat geen verrassingen: alle nodige voorstellen zijn ingediend, maar nu moeten ze worden goedgekeurd en moeten de voordelen concreet worden verwezenlijkt. We richten ons ook op de toekomst, met initiatieven die voor de Unie van morgen, die 27 lidstaten telt, leiden tot een optimistische visie op een eerlijke en duurzame toekomst voor alle Europeanen.”

Werkprogramma

In het werkprogramma van de Commissie staat wat haar plannen zijn voor het jaar 2019. Ze beschrijft daarin hoe zij de beleidsprioriteiten in concrete acties gaat omzetten. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving moet worden herzien.

Plannen voor 2019

Het werkprogramma 2019 bevat drie belangrijke prioriteiten voor het komende jaar: snel tot een akkoord komen over de wetgevingsvoorstellen die al zijn ingediend om de tien politieke prioriteiten te verwezenlijken; een beperkt aantal nieuwe initiatieven voorstellen om lopende problemen aan te pakken; en een aantal initiatieven presenteren voor de toekomst van de EU met 27 lidstaten. Het werkprogramma bevat vanwege de aankomende verkiezingen slechts 15 nieuwe initiatiefvoorstellen. De voorstellen hebben onder meer betrekking op een duurzaam Europa in 2030, Sustainable Development Goals (SDG’s), de klimaatvoorstellen van Parijs waaronder een lange termijnstrategie voor het terugdringen van broeikasgassen, het voltooien van de (digitale) interne markt, migratie en de Brexit. De meeste aandacht gaat echter uit naar lopende onderhandelingen over wetsvoorstellen en het effectief implementeren van regels.

Onder de lopende initiatieven uit het werkprogramma zijn met name de lopende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021 – 2027 van belang voor de decentrale overheden. De Commissie geeft in het werkprogramma aan de onderhandelingen af te willen ronden voor de verkiezingen in mei 2019. Tijdens de  Europese top in Sibiu (Roemenië)  op 9 mei moet er volgens de Commissie politieke overeenstemming worden bereikt over het MFK.

Naast het werkprogramma heeft de Commissie op 23 oktober een mededeling gepubliceerd over hoe de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit in de EU-besluitvorming kunnen worden versterkt. Daarin wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van de Taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Commissie werkprogramma 2019, Europese Commissie
Commissie Werkprogramma 2019 gepresenteerd, nieuwsbericht VNG