Nieuws

Publicatie: 25 mei 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een evaluatie van de staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector en plattelandsgebieden uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de staatssteunregels goed functioneren maar er gerichte aanpassingen gedaan moeten worden om de regels beter te laten aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten van de Green Deal. Ook zijn de regels rondom productielimieten verouderd en dienen verschillende definities verhelderd te worden. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt voor het opstellen van de nieuwe staatssteunregels voor de landbouwsector die in 2023 in werking moeten treden.

Evaluatie staatssteunregels

Sinds 2019 vindt een grootschalige evaluatie van de Europese staatssteunregels uit het State aid modernisation-pakket van 2014 plaats. Ook de staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector en voor plattelandsgebieden maken deel uit van deze evaluatie. Staatssteun voor deze sectoren kan worden verleend op basis van de Landbouw Vrijstellingsverordening (LVV) (Verordening (EU) Nr. 702/2014) of de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. Zowel de LVV als de richtsnoeren zijn verlengd tot respectievelijk eind 2022 en eind 2021. De Europese Commissie heeft het functioneren deze twee instrumenten beoordeeld aan de hand van een interne analyse, een externe studie en input uit openbare raadplegingen waar ook decentrale overheden hun feedback op de LVV en de richtsnoeren hebben kunnen geven. De resultaten van de evaluatie dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe LVV en richtsnoeren die in 2023 in werking zullen treden.

Resultaten van de evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat de staatssteunregels over het algemeen goed functioneren. Wel zijn de regels betreffende productielimieten voor bepaalde sectoren verouderd. Ook dienen verschillende bepalingen verhelderd te worden, waaronder steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade. Daarnaast toont de evaluatie aan dat de voorwaarden voor steun in de vorm van gesubsidieerde diensten te complex zijn. De Commissie richt zich op het verhelpen van deze problemen in de nieuwe LVV en in de richtsnoeren. Bovendien moeten de nieuwe staatssteunregels aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten die voortvloeien uit de Green Deal, de biodiversiteitsstrategie en de Farm-to-Fork-strategie. Zo gaat de Commissie onderzoeken hoe de staatssteunregels agrariƫrs kunnen steunen in het bevorderen van de biodiversiteit. De herziening van de staatssteunregels hangt samen met de aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zodoende dient er bij de herziening ook hierbij aansluiting te worden gezocht.

Vervolgstappen

De Commissie zal een effectbeoordelingsverslag opstellen waarin de sociale, economische en milieugevolgen van nieuwe staatssteunregels voor de landbouwsector worden belicht. Conceptversies van de nieuwe LVV en landbouw richtsnoeren worden begin 2022 verwacht.

Bron

Evaluatie van de staatssteunregels voor de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden, Werkdocument (Engels), Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun: Commissie publiceert resultaten van de evaluatie van EU staatssteunregels voor de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden, Europese Commissie
Landbouw en staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
De Europese Commissie verlengt richtsnoeren voor staatssteun in landbouw- en bosbouwsector, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese commissie start openbare consultaties over staatssteunregels, Kenniscentrum Europa Decentraal