Europese Commissie presenteert voorstel voor Investment Court systeem onder TTIP

16 november 2015

De Europese Commissie heeft formeel een voorstel aan de Verenigde Staten gepresenteerd voor een vernieuwde aanpak voor investeringsbescherming onder TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het voorstel, gedaan op 12 november jl. bevat onder andere een nieuw en meer transparant systeem voor arbitrage tussen investeerders en staten: the Investment Court System.

Investeringsbescherming onder TTIP

In eerdere voorstellen in de onderhandelingen over TTIP werd uitgegaan van Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS) als beschermingsmechanisme voor investeerders. Het door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe ‘Investment Court System’ zou het ISDS mechanisme in TTIP en in alle lopende en toekomstige Europese handels- en investeringsonderhandelingen moeten gaan vervangen. Deze voorstellen zijn al eerder openbaar gemaakt. U kunt daar hier meer over lezen.

Wat is ISDS?

Een investering kan schade lijden door onrechtmatig handelen van de overheid in het buitenland. In zo’n geval moet een investeerder toegang hebben tot een eerlijk proces. Dit kan via de nationale rechter. Maar niet in alle landen functioneert het rechtstelsel zoals in Nederland. De Verenigde Staten kent bijvoorbeeld geen wet die discriminatie van buitenlandse ondernemingen verbiedt. Om investeerders in dergelijke gevallen toch bescherming te bieden, wordt in handelsverdragen momenteel in de regel vaak gebruik gemaakt van internationale arbitrage: Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS). Hierbij wijzen de partijen in het geschil onafhankelijke arbiters aan. Deze arbiters doen uitspraak over de zaak.

Recentelijk is echter veel zorg geuit over het ISDS-mechanisme en zijn – ook door Nederland –  verzoeken gedaan tot verbetering van dit systeem. En dat heeft geleid tot dit voorstel van de Europese Commissie voor een ‘Investor Court System’.

Investment Court System

Voor de totstandkoming het voorgestelde nieuwe ‘Investment Court System’ heeft de Commissie uitgebreid de lidstaten en het Europees parlement geconsulteerd. Het voorgestelde systeem beschermt het recht van overheden om regelgevend op te treden en het bevat een beroepsmechanisme gebaseerd op duidelijk definieerde regels. Daarnaast worden gekwalificeerde rechters benoemd en moet sprake zijn van transparante procedures. Verder verbetert het systeem de toegang tot bescherming voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Vervolg

De Europese Commissie zet de onderhandelingen met de Verenigde Staten over investeringsbescherming en het ‘Investment Court System’ voort. De onderhandelingen over dit onderdeel van TTIP lopen al sinds maart 2014, het moment dat de Europese Commissie een openbare consultatie over ISDS in TTIP lanceerde.
Naast de onderhandelingen met de Verenigde Staten start de Commissie, in samenwerking met andere landen, ook met het opzetten van een Internationaal Investeringstribunaal.

Door:

Madeleine Broersen en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Voorstel Investment Court System, Europese Commissie
TTIP, Europa decentraal