Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2018

De Europese Commissie heeft het Werkprogramma voor 2018 gepresenteerd. Hierin staat het thema ‘A European window of opportunity’ centraal. In het programma worden de prioriteiten van de Commissie voor de komende veertien maanden uiteengezet.

Belangrijke onderwerpen in Werkprogramma 2018

In dit nieuwsbericht worden enkele voor decentrale overheden belangrijke onderwerpen uit het Werkprogramma 2018 genoemd. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het Werkprogramma, omdat hieruit blijkt of er voor hen relevante nieuwe EU-regelgeving of -beleid zal volgen.

Opzet Werkprogramma

De Europese Commissie stelt elk jaar een Werkprogramma op met daarin een lijst van de belangrijkste initiatieven voor het komende jaar. Er wordt duidelijk gemaakt met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien.

Het Werkprogramma 2018 bestaat, zoals altijd, uit een algemeen inleidend deel en een aantal bijlagen. De inleiding beschrijft de voornaamste doelstellingen van de Commissie voor het komende jaar (in 2018 zijn dat onder meer de digitale interne markt, migratie en de economische dossiers). De doestellingen zijn gekoppeld aan de tien hoofdprioriteiten uit de politieke beleidslijnen die Juncker in 2014 formuleerde.

Totstandkoming Werkprogramma 2018

In de Staat van de Unie 2017 en de daaropvolgende intentieverklaring zijn de centrale prioriteiten van de Commissie reeds uiteengezet. De Staat van de Unie toespraak en de intentieverklaring zijn het beginpunt voor de dialoog met het Europees Parlement en de Raad. Deze dialoog leidt tot het vaststellen van het Werkprogramma voor het volgende jaar. Bij de voorbereiding van het Werkprogramma 2018 zijn ook de standpunten van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van Regio’s in overweging genomen.

Bijlages Werkprogramma 2018

Het Werkprogramma 2018 bestaat uit een politieke mededeling met vijf bijlagen:

  • Bijlage I zet de belangrijkste initiatieven voor het komende jaar uiteen.
  • Bijlage II benoemt andere essentiële REFIT-initiatieven voor de herziening van wetgeving in het komende jaar.
  • Bijlage III bevat de lijst van de lopende prioritaire wetgevingsdossiers waarin de medewetgevers in het Parlement en de Raad volgens de Commissie snel actie moeten ondernemen.
  • Bijlage IV en V maken melding van bestaande voorstellen en wetgeving die de Commissie wil intrekken.

Initiatieven Commissie

De Commissie presenteerde in dit Werkprogramma 26 initiatieven die gericht zijn op de toekomst van Europa. Deze initiatieven zijn te verdelen in twee groepen: gerichte wetgevingsmaatregelen om werkzaamheden op prioritaire beleidsgebieden af te maken en ambitieuze, op de verdere toekomst gerichte maatregelen en initiatieven.

Gerichte wetgevingsmaatregelen

Alle voorstellen over de gerichte wetgevingsmaatregelen om de werkzaamheden op de prioritaire beleidsgebieden af te maken, worden uiterlijk in mei 2018 ingediend. De focus ligt hierbij op de kwaliteit van de voorstellen, boven de kwantiteit. Dit stelt het Europees Parlement en de Raad in staat om wetgevingswerkzaamheden af te ronden voor de Europese verkiezingen van juni 2019.

Gerichte maatregelen en initiatieven voor verdere toekomst

Deze maatregelen moet de EU-lidstaten klaarstomen voor 2025 en daarna. Het gaat hierbij om discussiestukken en de richting waar het met de EU naar toe moet. De inspanningen zullen zich hierbij niet richten op verdragswijzigingen, maar op het optimaal benutten van het potentieel van het Verdrag van Lissabon.

Meerjarig Financieel Kader

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) bepaalt de verdeling van het gehele EU-budget over de verschillende begrotingsposten. Het bepaalt op macroniveau welke en hoeveel financiële middelen er vanuit Europa voor de lidstaten en de regio’s en steden beschikbaar komen. Ook worden de voorwaarden die aan dergelijke EU-subsidies worden verbonden bepaald. Het huidige MFK loop af op 1 januari 2021. Het is mogelijk dat het volgende MFK voor het eerst een looptijd van vijf jaar (in plaats van zeven jaar) krijgt, om meer flexibiliteit te garanderen. Juncker wil het MFK-voorstel in mei 2018 presenteren. De voorstellen voor de programma’s zouden kort erna volgen.

EFSI 2.0

Het zo spoedig mogelijk realiseren van EFSI 2.0 en bereiken van een akkoord over het Omnibus-voorstel, maakt het combineren van de Europese structuur- en investeringsfondsen met het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) makkelijker. Verder zal de Commissie gebruik blijven maken van het Europese Semester voor onder meer het coördineren van het economisch beleid.

Circulaire Economie

Ook de Circulaire Economie Strategie zal een belangrijke rol innemen in de komende periode. Meer informatie vindt u in het verdiepende artikel Circulaire Economie in Werkprogramma 2018.

Digitale eengemaakte markt

Sinds mei 2015 heeft de Commissie 24 wetgevingsvoorstellen ingediend ter voltooiing van de digitale eengemaakte markt. Slechts zes van deze voorstellen zijn aangenomen door medewetgevers. Het Parlement en de Raad moeten zich hier nu op richten, met name op de Elektronische Communicatie Code (COM) en de conceptrichtlijn met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Daarnaast moet onder meer aandacht gevestigd worden op het realiseren van snelle mobiele netwerken (5G) en het herzien van richtlijnen voor marktmacht in de elektronische communicatie sector. Ook zal de Commissie zich richten op het voltooien van haar maatregelen met betrekking tot cybersecurity.

Energie Unie en klimaat

Met betrekking tot de Energie Unie is er veel vooruitgang geboekt. In de nabije toekomst, moet de focus liggen op het aannemen van het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’ en de voorstellen om het beleid omtrent klimaatverandering bij te werken.

Economische en monetaire unie

De Commissie zal eind 2017 drie wetgevende voorstellen publiceren over de vervolmaking van de EMU en een mededeling over de mogelijke vormgeving van de functie van een Europese minister voor Economische Zaken en Financiën, die democratische verantwoording aflegt.

Koepelverenigingen over werkprogramma

De koepelverenigingen geven hun (re)acties op het nieuwe werkprogramma. Via de Europese Ster zal u hiervan nader op de hoogte worden gehouden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies en Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Werkprogramma van de Commissie voor 2018: Een agenda voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Circulaire Economie Werkprogramma 2018, nieuwsbericht Europa decentraal
Werkprogramma EC 2017: focus op de big things
, nieuwsbericht Europa decentraal
Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel Kader? Praktijkvraag Europa decentraal
Hoe komen decentrale Europese werkprogramma’s tot stand? Praktijkvraag Europa decentraal