Europese Commissie publiceert ontwerpversie nieuwe de-minimisverordening

25 maart 2013Staatssteun

Op 20 maart jl. heeft de Europese Commissie de ontwerp-de-minimisvrijstellingsverordening gepubliceerd. De ontwerptekst laat de meeste bepalingen uit de oude de-minimisvrijstelling 1998/2006 intact, maar voorziet wel in een verscherping van de handhaving van de-minimissteunverlening. Aansluitend heeft de Europese Commissie een consultatie over de ontwerptekst georganiseerd. Tot en met 15 mei kunnen onder meer decentrale overheden hieraan een bijdrage leveren.

Modernisering van de staatssteunregels

De ontwerpversie van de nieuwe de-minimisverordening is onderdeel van de modernisering van het EU-staatssteunbeleid (SAM). De Commissie heeft in de ontwerpversie een balans proberen te vinden tussen de vereenvoudiging van regels en het voorkoming van concurrentieverstoringen.

De-minimissteun leidt niet tot staatssteun

Steun die voldoet aan de de-minimisvrijstelling wordt niet als staatssteun beschouwd omdat de steunbedragen te laag zijn om de mededinging en het handelsverkeer in de EU te beïnvloeden.

Algemene drempel van 200.000 euro blijft ongewijzigd

De ontwerptekst voorziet niet in een verandering van de algemene drempel van € 200.000,= per onderneming over drie belastingjaren. Een verhoging van de drempel zou volgens de Commissie tot risico’s leiden op het gebied van spreiding van steunbedragen en verboden cumulatie van de-minimissteun.

Drempels voor vervoer nader gedifferentieerd

De drempel van € 100.000,= voor de vrachtvervoersector over de weg blijft gehandhaafd. Deze drempel is niet meer van toepassing op het passagiersvervoer. De nieuwe vrijstelling maakt namelijk een bedrag van € 200.000,= aan de-minimissteun voor passagiersvervoer mogelijk. De toelichting op de ontwerptekst verwijst ook naar de mogelijkheid om aan openbare dienstverplichtingen in het passagiersvervoer € 500.000,= DAEB -de-minimisteun op basis van verordening 360/2012 te verlenen.

Vervoersactiviteiten die slechts een onderdeel vormen van geïntegreerde dienstverlening gelden niet als een pure vervoerdienst, zo stelt het ontwerpdocument. Daarom mag aan diensten zoals verhuisdiensten, afvalinzameling en – verwerking en koeriersdiensten wel een bedrag van € 200.000,= aan de-minimissteun verleend worden

De-minimisregister

Om te voorkomen dat de-minimissteun invloed heeft op mededinging dient elke lidstaat een de-minimisregister te introduceren. Lidstaten krijgen tot 2016 een ruime periode toegekend voor een geleidelijke invoering.

Tweede consultatie

Tussen 13 juli en 5 oktober 2012 vond een eerste consultatie plaats over de herziening van de de-minimisverordening. De huidige consultatie richt zich op het verzamelen van standpunten van overheden en belangengroepen over het eerste ontwerp van de nieuwe de-minimisverordening.

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De nieuwe de-minimisvrijstellingsverordening treed per 1 januari 2014 in werking. De-minimissteun die verleend is onder oude verordening 1998/2006 is na 31 december 2013 nog zes maanden geldig.

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Consultation on the first draft of the new de minimis Regulation replacing Regulation No 1998/2006

Meer informatie:

Toelichting ‘Het eerste ontwerp van de nieuwe de-minimisverordening’
Ontwerpversie van de nieuwe de-minimisverordening
De-minimis