Europese Commissie schetst de kaders voor een beter functionerende interne markt

Op 6 oktober 2015 debatteerde de Europese Commissie over de toekomstige ontwikkeling van de interne markt. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de interne marktstrategie en het Arbeidsmobiliteitspakket die onder het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie vallen. Hieruit kwam naar voren dat het van belang is om de interne markt voor goederen en diensten beter te laten functioneren. Zoals de Dienstenrichtlijn bijvoorbeeld aantoont, hebben ook decentrale overheden op verschillende wijze te maken met regelgeving omtrent de interne markt.

Interne markt en het werkprogramma 2015

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie is de ontwikkeling van de interne markt. In de interne markt van de Europese Unie wordt vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen verzekerd. Hierdoor worden economische grenzen en belemmeringen weggenomen. De interne marktstrategie en het Arbeidsmobiliteitspakket zijn onderdelen van het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Dit programma moet verschil maken in het creëren van banen, groei en het stimuleren van investeringen. Het werkprogramma bevat tien prioriteiten waar zowel het Arbeidmobiliteitspakket alsook de interne marktstrategie onderdeel van uitmaken en die voor 2016 moeten zijn uitgevoerd.

Arbeidsmobiliteitspakket

De Europese Commissie streeft ernaar om te investeren in banen en groei via een arbeidsmobiliteitspakket. Het gaat hier om het verplaatsen van arbeidskrachten en vaardigheden naar lidstaten waar deze nodig zijn. Misbruik wordt aangepakt door middel van een betere coördinatie van socialezekerheidsstelsels, een herziening van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers en een verbeterd EURES (Europees mobiliteitsnetwerk voor werkzoekenden).

Interne marktstrategie

Om grensoverschrijdende uitwisseling van goederen en diensten te stimuleren, is de interne marktstrategie opgezet. Deze strategie moet aanzet geven tot een aanpassing van de interne markt en fundamentele veranderingen in de wijze waarop diensten worden aangeboden en afgenomen. Zo moet het grensoverschrijdende verkeer van diensten even gemakkelijk verlopen als het verkeer binnen een lidstaat.

Het debat

Tijdens het debat van de Europese Commissie is besproken hoe de interne markt voor goederen en diensten beter kan functioneren. Er zijn gebieden in het debat benoemd waar extra aandacht aan moet worden gegeven en het verschil tussen papier en werkelijkheid moet worden overbrugd. Investeringen zullen worden gestimuleerd evenals de toegang tot financiering. Er is ook besproken dat het bij het bevorderen van de arbeidsmobiliteit van belang is om rekening te houden met de behoeften en zorgen van landen die verlaten worden door werkzoekenden en de landen waar men juist wil werken.

Het resultaat van het debat zal worden meegenomen in de voorbereidingen voor het Arbeidsmobiliteitspakket dat voor het einde van het jaar wordt gepresenteerd.

Decentrale relevantie

Een verdere ontwikkeling van de interne markt kan voor decentrale overheden van groot belang zijn op meerdere vlakken. Zo hebben zij bijvoorbeeld te maken met de interne marktregels als vrager van diensten en goederen op de interne markt van de EU. Ook hebben zij te maken met de dienstenrichtlijn, die de vrijheid van vestiging van dienstverrichters in de EU en het vrij verkeer van diensten tussen lidstaten vergemakkelijkt. Decentrale overheden dienen hieraan bij te dragen door dienstverleners bijvoorbeeld zo min mogelijk te onderwerpen aan administratieve lasten. Ook moeten zij rekening houden met het verbod op belemmeringen van het vrije kapitaal- en betalingsverkeer is opgenomen in art. 63 VWEU.

Door:

Rosanne Witteveen en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie over toekomst interne markt, Europese Commissie

Meer informatie:

Speech, Europese Commissie
Persbericht debat, Europese Commissie
EURES, Europese Commissie
Interne markt, Europa decentraal
Dienstenrichtlijn, Europa decentraal