Nieuws

Publicatie: 12 mei 2021

Door: , en


De Europese Commissie heeft twee consultaties gepubliceerd die betrekking hebben op de Europese volksgezondheid. Het betreft een herziening van de Europese Patiëntenrichtlijn en het voorstel inzake het opzetten van een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg – evaluatie van de rechten van patiënten

Iedere EU-burger heeft recht op gezondheidszorg, ongeacht in welke lidstaat deze zorg verleend wordt. De Europese Patiëntenrichtlijn 2011/24/EU regelt het recht om geplande gezondheidszorg in een ander EU-land aan te vragen. Tevens maakt deze richtlijn het mogelijk voor patiënten om een terugbetaling van de gemaakte kosten bij hun nationale zorgstelsel of zorgverzekeraar te declareren. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van grensoverschrijdende zorg te waarborgen is het van belang om nationale zorgstelsels zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Meer informatie over de stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende zorg is te vinden in deze praktijkvraag.

In de consultatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg poogt de Commissie informatie te vergaren omtrent de werking van deze richtlijn in de praktijk. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal kernvragen:

  • In hoeverre is de richtlijn relevant voor het voorzien in de behoeften van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg?
  • Hoe doeltreffend en doelmatig werkt de richtlijn in de praktijk?
  • Welke administratieve lasten en belemmeringen bestaan er nog voor patiënten wanneer zij gebruik willen maken van gezondheidszorg in een andere lidstaat en hoe verloopt de vergoeding daarvan?

Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de toegang van patiënten tot veilige en hoogwaardige gezondheidszorg in een ander EU-land en de bevordering van de samenwerking tussen nationale zorgaanbieders, ook op het gebied van zeldzame ziekten en Europese referentienetwerken.

Feedback

Alle belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, nationale contactpunten en zorgaanbieders, worden gevraagd om hun mening te geven over de implementatie van de Patiëntenrichtlijn. De consultatie bestaat uit een online vragenlijst die open staat tot 27 juli 2021. De vragenlijst is te vinden via deze link. Uw bijdrage kan belangrijke informatie en inzichten opleveren over de effecten en resultaten van deze richtlijn en over eventuele problemen bij de uitvoering of toepassing hiervan.

De Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens

De Europese Commissie heeft in 2020 de mededeling inzake een Europese datastrategie gepubliceerd. In deze mededeling werd een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens voorgesteld, waarin de nadruk werd gelegd op het delen van gezondheidsgegevens van patiënten op een veilige manier. Dit voorstel heeft ook als doel om burgers meer controle te geven over hun gezondheidsgegevens. Burgers hebben namelijk het recht om hun gezondheidsgegevens te controleren en te delen, maar dit recht is nu niet in elke lidstaat op dezelfde manier uit te oefenen. In de mededeling wordt de datastrategie voor de komende vijf jaar beschreven en het belang van het gebruik van data op meerdere vlakken verduidelijkt. De Commissie moedigt innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg aan. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van Artificial Intelligence om de gezondheidszorg te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Deze Europese dataruimte zorgt dus voor betere gezondheidszorg, maar ook voor beter gezondheidsonderzoek en beleidsvorming.

Feedback

De Commissie vraagt om de reactie van belanghebbenden, en met name van decentrale overheden die te maken hebben met de gezondheidssector. Gemeenten krijgen op meerdere manieren te maken met de gezondheidszorg. Naast hun taken op grond van de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten sinds januari 2015 namelijk ook verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Meedoen aan de consultatie kan tot 26 juli 2021.

Bron

Consultatie over de grensoverschrijdende gezondheidszorg, Europese Commissie
Consultatie over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, Europese Commissie

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie publiceert richtsnoeren voor grensoverschrijdende zorg, Kenniscentrum Europa Decentraal
Welke mogelijkheden biedt e-health decentrale overheden?, Kenniscentrum Europa Decentraal
Wat is de stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de zorg?, Kenniscentrum Europa Decentraal