Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door: en


Om de plannen over biodiversiteit en methaanlekkage zoals uiteengezet in de Green Deal, de biodiversiteitsstrategie 2030 en de EU-methaanstrategie verder te realiseren vraagt de Europese Commissie feedback op een aantal voorgenomen maatregelen.

Bescherming van de biodiversiteit in de EU

De biodiversiteit in de EU vermindert nog steeds in een hoog tempo. Het doel van de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030 is de aangetaste ecosystemen te herstellen. Hierbij ligt de nadruk op ecosystemen die veel koolstof kunnen opslaan. Tegen 2050 moeten alle ecosystemen in de EU in een goede gezondheid verkeren.

Wettelijk bindende doelstellingen

In de biodiversiteitsstrategie 2030 staat dat de Commissie zich voorgenomen heeft om voor eind 2021 wettelijk bindende EU-doelstellingen voor natuurherstel voor te stellen. Zo wil de Commissie de voortgang van de biodiversiteitsdoelstellingen monitoren en rapporteren. Hiervoor gebruikt de Commissie, waar mogelijk, bestaande monitoringssystemen. Daarnaast zal er worden nagegaan hoe bindende doelstellingen ervoor kunnen zorgen dat de biodiversiteit van ecosystemen na herstel niet verslechtert. De Commissie wil daarvoor de kennis en het toezicht op het behoud van ecosystemen verbeteren. Ook moeten er richtsnoeren en financieringsmogelijkheden komen voor het herstel van ecosystemen.

Uw feedback

De Commissie wil graag de mening van decentrale overheden horen. U kunt uw feedback geven via een openbare raadpleging. De raadpleging is bedoeld om standpunten te verzamelen over mogelijke bindende maatregelen voor natuurherstel. De feedbackronde is geopend van 11 januari 2021 tot 5 april 2021. U kunt uw feedback via deze pagina geven.

Methaanlekkage in de energiesector

Methaan is na CO2 het krachtigste broeikasgas en de uitstoot ervan moet worden aangepakt. In 2020 kwam de Commissie al met een Europese methaanstrategie. Daarin staan voorstellen voor wetgevende en niet-wetgevende maatregelen om de methaanuitstoot in de energie-, landbouw-, en afvalsector terug te dringen. In de strategie staat het voornemen om in 2021 wetgevingsvoorstellen in te dienen voor verplichte meting en rapportage voor alle energie gerelateerde methaanemissies.

Bindende regels voor methaanlekkage

De Commissie wil de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van informatie over methaanemissies in het energieverbruik in de EU verbeteren. De optie om een verplichte meet en rapportage methodologie in te stellen voor alle energie gerelateerde methaanemissies wordt onderzocht. Daarnaast gaat de Commissie na of er verplichtingen kunnen worden ingevoerd voor verschillende actoren in de energievoorzieningsketen. Denk daarbij aan verplichtingen voor de ontluchting en beperkingen voor het affakkelen om zo methaanemissies te beperken. De Commissie wil dus bindende regels inzake monitoring, rapportage, verificatie, lekdetectie en het dichten van lekken in de energiesector vaststellen. Deze regels moeten bijdragen aan de overkoepelende klimaatdoelen van de EU voor 2030 en tot klimaatneutraliteit van de EU tegen 2050.

Uw feedback

U kunt uw feedback over bindende regels voor methaanlekkage in de energiesector geven via de zogenoemde Roadmap van de Commissie. Met de ontvangen feedback wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling van het voorstel. U kunt uw mening nog tot 26 januari 2021 geven via deze pagina.

Bron:

Protecting biodiversity: nature restoration targets under EU biodiversity strategy, de Europese Commissie
Climate change – new rules to prevent methane leakage in the energy sector, de Europese Commissie

Meer informatie

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie presenteert biodiversiteitsstrategie 2030: natuurbescherming & herstelplan, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Methaanstrategie voor een methaanvrij Europa, Kenniscentrum Europa Decentraal