Europese detacheringsconstructies moeten eerlijke concurrentie bevorderen

De voorschriften in verband met de detachering van werknemers worden door de Europese Commissie herzien. Hiermee wordt beoogd sociale dumping tegen te gaan door de detachering van werknemers te vergemakkelijken. De oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt wordt hiermee tegen gegaan. Om dit mogelijk te maken stelt de Commissie voor om de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen.

Grensoverschrijdende arbeid

Tussen 2010 en 2014 is het aantal grensoverschrijdende detacheringen met bijna 45 procent toegenomen. Bijna twee miljoen EU-burgers zijn tijdelijk tewerkgesteld in een ander EU-land, veelal in de bouw, het transport en de landbouw. Nederland telde in 2014 bijna 88 duizend gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen. Het gaat daarbij om detachering door bedrijven, niet om burgers die zelfstandig in een ander land aan de slag gaan.

Detacheringsrichtlijn

De huidige detacheringsrichtlijn (96/71/EG) is bedoeld om het werken in een ander EU-land gemakkelijker te maken. Daarnaast garandeert de richtlijn een goede werkomgeving voor gedetacheerde arbeiders. Hiermee is getracht om evenwicht te vinden tussen het vrij verkeer van diensten enerzijds en de sociale bescherming van werknemers anderzijds In Nederland is de richtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga). De richtlijn leidt er in de praktijk echter ook toe dat werknemers uit andere EU-landen onder het mom van een detachering langere tijd tegen lagere lonen aangesteld worden dan werknemers uit Nederland.

Sociale dumping

De voorstellen moeten een eind maken aan de zogenoemde sociale dumping: werknemers tegen veel lagere beloning in andere lidstaten aan het werk zetten. Ook de Nederlandse overheid schaart zich achter deze voorstellen en wil zich hard maken voor de strijd tegen goedkope arbeidskrachten uit met name Oost-Europa. Volgens minister Asscher zorgt de komst van deze werknemers voor een oneerlijke concurrentie tegenover Nederlanders, omdat de Oost-Europeanen in Nederland werken maar in eigen land sociale lasten betalen.

Voorstel Commissie

De Europese Commissie stelt voor de detachering van een Europese werknemer te beperken tot twee jaar. Daarna krijgt de gedetacheerde werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden als ieder ander die in het land werkt. Een gelijk loon voor gelijk werk moet de norm worden, inclusief bonussen voor feestdagen, een dertiende maand en vergoedingen voor bijvoorbeeld reiskosten. De Commissie stelt verder voor dat lidstaten mogen eisen dat onderaannemers hetzelfde loon betalen aan hun werknemers als de opdrachtgever. Deze hervorming van de detacheringsrichtlijn van 1996 zal de handhavingsrichtlijn over gedetacheerde werknemers van 2014 aanvullen. Die laatste moet uiterlijk in juni 2016 in nationale wetgeving zijn omgezet. De handhavingsrichtlijn voorziet in nieuwe instrumenten om fraude en misbruik te bestrijden en administratieve samenwerking tussen de voor detachering bevoegde nationale autoriteiten te verbeteren.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Aankondiging, Europese Commissie

Meer informatie:

Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal