Europese fondsen: sneller, eenvoudiger en dichter bij de burger

20 februari 2017Regionaal beleid en fondsen

Sneller, eenvoudig en dichter bij de burger. Dit zijn de voornaamste conclusies van het evaluatierapport “Investeren in groei en banen – het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen” dat op 16 februari 2017 is aangenomen door het Europees Parlement. In het rapport wordt de balans opgemaakt voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) in de huidige periode, die loopt van 2014 tot 2020.

Succesverhalen delen

Eén van de aanbevelingen van het rapport is om de Europese meerwaarde en succesverhalen van ESI-fondsen te delen met de burger. Rapporteur in het Europees Parlement, Lambert van Nistelrooij (CDA) is van mening dat “deze Europese sterren moeten fonkelen.” Mensen die goede resultaten behalen met behulp van de structuurfondsen moeten tot ambassadeurs van de EU worden gemaakt. Volgens Van Nistelrooij hoort de Europese burger momenteel te weinig over deze successen, en dan geldt “uit het oog uit het hart.” Betere uitwisseling van resultaten, communicatie en zichtbaarheid zijn dus essentieel.

Verschuiving

In de periode 2014 – 2020 is er een duidelijke verschuiving te zien van investeringen in infrastructuur naar investeringen in de kenniseconomie, ICT, de circulaire economie en sociale cohesie. Daarnaast is er sprake van een meer resultaatgerichte aanpak door het schrappen van regels. Er ontstaan meer toegespitste thema’s en voorwaarden waar lidstaten aan moeten voldoen voordat zij geld uit de structuurfondsen ontvangen.

Europese meerwaarde

Van Nistelrooij stelt: “De regiofondsen helpen zo’n 150.000 start-ups. Ook worden er 500.000 nieuwe banen gecreëerd. Dit laat duidelijk de toegevoegde waarde zien van deze Europese aanpak!”

Synergiën

Naast de effectiviteit van de ESI-fondsen is het verbeteren van synergie tussen de structuurfondsen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) een belangrijk onderwerp. “Deze synergie biedt voor Nederland kansen voor meer risicovolle investeringen. De Nederlandse investeringsbank “Invest-NL” waartoe onlangs is besloten zal het gebruik van EFSI gelden in Nederland versnellen,” aldus Van Nistelrooij.

Vereenvoudiging

Het aangenomen rapport stelt vast dat vereenvoudiging voor begunstigden van ESI-fondsen één van de hoofddoelstellingen van de programma periode 2014 – 2020 moet blijven. In het rapport wordt gepleit voor een systeem van enkelvoudige audit, hier moet naartoe worden gewerkt op alle bestuursniveaus in de nieuwe periode na 2020.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht, CDA delegatie Europees Parlement
Verslag over investeren in banen en groei 2016/2148(INI), Europees Parlement