Nieuws

Publicatie: 6 september 2021

Door:


Armoede en sociale uitsluiting moeten volgens de Raad van de Europese Unie worden bestreden door kinderen in nood toegang te geven tot essentiële diensten. De Europese Kindergarantie is een aanbeveling van de Raad en vormt onderdeel van de Europese pijler van sociale rechten. Het doel van de Europese Kindergarantie is om armoede en sociale uitsluiting van kinderen in nood te voorkomen. Hierbij is ook een rol weggelegd voor diverse betrokken regionale en lokale autoriteiten. 

Europese Pijler van Sociale Rechten 

De Europese pijler van sociale rechten is in 2017 aangenomen door de lidstaten van de Europese Unie. In deze pijler zijn twintig beginselen opgenomen ter bevordering van sociaal beleid en sociale voorzieningen in Europa. De Europese Unie neemt op Europees niveau alleen stimulerende maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld werkgelegenheid en armoedebestrijding, omdat de lidstaten primair bevoegd zijn om te beslissen in sociale aangelegenheden. De Europese pijler van sociale rechten is dan ook geen juridisch bindend document, maar wordt wel gebruikt als referentiekader om de prestaties van de lidstaten op deze gebieden te bevorderen. De twintig beginselen zijn verdeeld over drie hoofdstukken: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie.  

Om de beginselen uit de pijler van sociale rechten voor alle EU burgers te realiseren, heeft de Europese Commissie al eerder een reeks plannen uitgewerkt, zoals het antiracisme actieplan, de Europese strategie voor gendergelijkheid en de versterkte jongeren garantie. De Europese Kindergarantie sluit aan bij het elfde beginsel, dat ziet op kinderrechten. Voor meer informatie over Europese sociale grondrechten verwijzen wij naar het nieuwsbericht, dat Kenniscentrum Europa decentraal eerder schreef over de pijler. 

Europese Kindergarantie 

Armoede en sociale uitsluiting heeft voor personen jonger dan 18 jaar vaak negatieve gevolgen in latere levensfases en wordt meestal overgedragen van generatie op generatie. De kans is groter dat deze personen vroegtijdig school verlaten of langdurig werkeloos zullen zijn. De Raad beoogt dit te bestrijden met de Europese Kindergarantie, door kinderen in nood toegang te geven tot essentiële diensten. Lidstaten wordt aanbevolen om er voor te zorgen dat kinderen in nood gratis toegang hebben tot gezondheidszorg, per schooldag ten minste één gezonde maaltijd krijgen en hoogwaardig onderwijs en opvang kunnen genieten. Daarnaast moeten zij ook toegang hebben tot gezonde voeding en adequate huisvesting. De Raad doet aan de lidstaten verschillende aanbevelingen om dit te realiseren, waaronder het aanwijzen van een nationale kindergarantiecoördinator en het opstellen van een nationaal actieplan tot en met 2023. Lidstaten kunnen gebruik maken van middelen uit het Europees Sociaal Fonds + en Next Generation EU bij het realiseren van de Europese Kindergarantie. 

Rol Decentrale Overheden 

In de aanbeveling wordt lidstaten aangeraden om decentrale overheden een rol te laten spelen bij de Europese Kindergarantie. Lidstaten kunnen de samenwerking en betrokkenheid van ieder bestuursniveau  versterken door het te betrekken bij het vormgeven, realiseren en monitoren van beleid en kwaliteitsdiensten voor kinderen. Daarnaast beveelt de Raad lidstaten aan om belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, te laten participeren bij het op stellen van het nationale actieplan. 

Bron 

Aanbeveling (EU) 2021/1004 van de Raad van 14 juni 2021 tot instelling van een Europese kindergarantie  

Meer informatie