Europese overeenstemming over nieuwe hernieuwbare energiedoelstellingen

25 juni 2018Klimaat Milieu

Op 14 juni 2018 is er politieke overeenstemming bereikt over de tekst van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit zal onder meer betekenen dat per 2030 in de EU 32% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet bestaan. Ook decentrale overheden krijgen hier in de praktijk mee te maken.

Europese doelstellingen

Tussen de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie is overeenstemming bereikt over de herziening van de huidige richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Richtlijn 2009/28/EG). De oude richtlijn heeft als doel om 20% van de energiebehoefte van de EU in 2020 uit hernieuwbare bronnen te behalen. De gewijzigde richtlijn bevat de bindende doelstelling van 32% per 2030. Daarnaast is er een clausule opgenomen om de doelstelling naar boven te kunnen herzien in 2023. Door deze overeenstemming zijn er nu vier van de acht voorstellen van het ‘Winterpakket’ aangenomen. Het ‘Winterpakket’ van november 2016 bevat voorstellen en mededelingen die helpen bij de implementatie van de werken van de Energie-Unie. Daarnaast zijn de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen, de richtlijn energie-efficiëntie en de verordening over de governance van de Energie-Unie aangenomen.

Afvalverwerking

Afvalverwerking speelt een belangrijke rol bij het behalen van deze nieuwe doelstellingen. Lidstaten moeten volgens de herziene artikelen in de richtlijn in hun nationale beleid rekening houden met de afvalhiërarchie uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen om onnodige verstoringen op de grondstoffenmarkten te voorkomen. Dat betekent dat lidstaten geen subsidies mogen verlenen aan hernieuwbare energie die geproduceerd is door afvalverbranding, indien niet voldaan is aan de gescheiden innameverplichtingen uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Hiermee worden de volgende stappen gezet naar een circulaire economie in Europa.

Nieuwe Nederlandse doelstellingen

Naast Europese doelstellingen bestaan er ook doelen op internationaal niveau. Een belangrijke uitkomst van de klimaatconferentie in Parijs is dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde maximaal twee graden mag betreffen. Ook in Nederland vindt er overleg plaats over nieuwe energiedoelstellingen op nationaal niveau. De coalitie is het met een aantal oppositiepartijen grotendeels eens over een nieuwe Klimaatwet. In deze Klimaatwet is het streven opgenomen voor een CO2-vermindering van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990). In 2050 moet 95% van alle energie duurzaam zijn. Waarschijnlijk krijgt de Raad van State de taak om toe te zien op de controle en naleving van de Klimaatwet. Een concreet plan wordt in juli verwacht.

Hoe verder?

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen de tekst van de richtlijn nog formeel moeten goedkeuren. Hierna kan de herziende richtlijn worden gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie en zal deze binnen twintig dagen in werking treden. De lidstaten hebben dan nog anderhalf jaar om de richtlijn in het nationale recht te implementeren.

Bron:

Persbericht 14 juni 2018, Europese Commissie

Door:

Mirthe Mulders en Ann-Marie Kühler, Europa decentraal

Meer informatie:

Klimaat- en energiebeleid voor 2030, Europa decentraal
Energie-efficiëntie, Europa decentraal
Europese raad stemt in met herziening richtlijn energieprestaties gebouwen, nieuwsbericht Europa decentraal
Politiek akkoord voor governance Energie-Unie, Huis van de Nederlandse Provincies