Europese Rekenkamer onderzoekt gezondheidszorg in verschillende lidstaten

De Europese Rekenkamer is bezig met een controle van regelingen betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Europese Unie. De controleurs van de Europese Rekenkamer brengen in kader van het onderzoek een bezoek aan vijf Europese lidstaten, waaronder Nederland. Het verslag van de controle zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2019 worden gepubliceerd.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een controle van:

  • de wijze waarop de Europese Commissie grensoverschrijdende gezondheidszorg monitort en ondersteunt;
  • de efficiëntie van de financiering van grensoverschrijdende gezondheidsregelingen en de resultaten voor patiënten die tot nu toe geboekt zijn met bestaande regelingen. Daarbij wordt onder andere de e-gezondheidssector onderzocht.

Achtergrondinformatie

Bij de bekendmaking van het onderzoek publiceerde de Europese Rekenkamer een background paper met daarin achtergrondinformatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Europese Unie. Hierin wordt onder andere uiteengezet hoeveel zeldzame aandoeningen er zijn in de EU, hoe Europese financiering voor grensoverschrijdende gezondheidszorg momenteel geregeld is en in hoeverre EU-burgers op de hoogte zijn van de verzekeringsgelden die zij kunnen ontvangen ter compensatie van de kosten voor gezondheidsmiddelen.

Uit de background paper blijkt tevens dat de Nederlandse gezondheidssector (zowel privaat als publiek) in 2015 10,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft uitgegeven aan gezondheidszorg. Dat is 0,9% meer dan het percentage van het BBP van de EU28-lidstaten in dat jaar.

Verder verwijst de background paper naar een enquête uit 2015 waaruit blijkt dat 72% van de Nederlandse deelnemers aangeeft te weten welke gezondheidszorg in eigen land vergoed kan worden bij de verzekering. In dezelfde grafiek staat dat 27% van de Nederlandse deelnemers weet wanneer gezondheidszorg, afkomstig uit een andere EU-lidstaat, kan worden vergoed.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Aangezien het aanbod van medische zorg varieert in de EU-lidstaten kan het voorkomen dat een patiënt in zijn/haar thuisstaat niet de meest geschikte zorg vindt en daardoor gebruik wil maken van medische zorg in een andere EU-lidstaat. Op basis van Europese regelgeving is dit mogelijk.

De rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn geregeld in EU-richtlijn 2011/24/EU, ook wel de patiëntenrichtlijn genoemd. Deze richtlijn ziet toe op de bescherming van het recht op goede zorg voor patiënten die voor deze zorg naar een andere lidstaat afreizen. Meer informatie hierover is ook te vinden in deze praktijkvraag.

E-gezondheidszorg

Eén van de voornaamste gebieden die wordt onderzocht is de zogenaamde e-gezondheidszorg (ook wel eHealth genoemd). Hieronder wordt het toepassen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de gezondheidszorg verstaan. eHealth draagt bij aan de ontwikkeling van betere, goedkopere tools om de kwaliteit en levering van zorg, het monitoren van gezondheid en elektronische medische dossiers te verbeteren.

Decentrale relevantie

Ook voor decentrale overheden kan het onderzoek naar grensoverschrijdende gezondheidzorg van belang zijn, want deze organisaties hebben taken op het gebied van gezondheid door de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast zijn gemeenten sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Naast de taken die zij al hadden op dit gebied zijn er ook taken overgenomen van de Rijksoverheid en de provincies.

Door:

Matthijs Binnema en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

EU-controleurs gaan grensoverschrijdende gezondheidszorg onderzoeken, persbericht Europese Rekenkamer
Background paper: Cross-border healthcare in the EU (EN), Europese Rekenkamer

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Zorg, Europa decentraal
Praktijkvraag ontwikkelingen in grensoverschrijdende zorg, Europa decentraal
eHealth, Europa decentraal
Digitale Interne Markt Strategie, Europa decentraal
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg