Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: CDA

Welke voornemens hebben de politieke partijen op belangrijke decentrale dossiers voor de Europese verkiezingen? In aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei voelen het HNP en Europa decentraal wekelijks een kandidaat Europarlementariër aan de tand in de Europese Ster. Deze week is dat CDA-er Lambert van Nistelrooij.

Wie is Lambert van Nistelrooij?

Lambert van Nistelrooij is verkiesbaar voor het CDA op nummer 7. In 2004 werd Van Nistelrooij gekozen als lid van het Europees Parlement. Hij zit in de commissie Regionale Ontwikkeling en houdt zich verder bezig met energie en telecommunicatie in zijn functie als plaatsvervangend lid van de commissie Industrie, Onderzoek en Energie. Van Nistelrooij is rapporteur en onderhandelaar van het Europees Parlement voor de Europese Structuur- en investeringsfondsen (2014-2020). In 2011 en 2012 werd van Nistelrooij gekozen tot Europarlementariër van het Jaar. “Ik doe het politieke werk met elan en plezier.”

Van 1991 tot 2003 was hij lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord-Brabant, waar hij zich met de onderwerpen volksgezondheid, integraal ouderenbeleid, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en internationalisering bezig hield. Ook was hij in deze periode lid van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s en penningmeester van het Huis van Nederlandse Provincies.

“Het mooie van politiek is dat je keuzes mag maken. Het komt aan op de koers die je volgt. Als CDA-er kies ik niet voor het korte termijn gewin, maar werk ik aan majeure veranderingen, die stand houden. Na de massaontslagen bij DAF en Philips in de negentiger jaren is Europa bijgesprongen en is een eigen koers ontwikkeld. De focus op hoogwaardige kennis en productie leidt hier tot duurzame groei en banen. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe Zuid-Nederland zich heeft ontwikkeld tot vooraanstaande regio in Europa.”

Decentrale overheden

Wat zijn de belangrijkste speerpunten voor decentrale overheden waaraan u tot 2020 zou willen werken? Waar kunnen gemeenten, provincies en waterschappen de komende periode bij u op rekenen?

Voor mij staan economische groei en banen voorop. Belangrijk in het werelddeel met de sterkste vergrijzing. Twee mensen gaan straks met pensioen, slechts één jongere komt hiervoor terug. Daarom kies ik voor forse veranderingen. Beter beheren, en vooral ook beter presteren. Europa moet haar verdienvermogen vergroten. Ik maak een heldere keuze voor hoogwaardige productie en diensten en de opleidingen die hiervoor nodig zijn.

Als voorbeeld: we zorgen ervoor dat de kosten voor de vergrijzing kunnen worden gedragen. Europa werkt aan Internet- en gezondsheidstoepassingen om langer thuis wonen met zorg mogelijk te maken. Dit houdt een forse koerswijziging in. We gaan van beton en asfalt in Zuid Europa naar initiatieven die bijdragen aan kwaliteit van leven en kansen voor “Made in Europe”. De Slimme Specialisatie Strategie die is vastgelegd biedt ook Nederlandse overheden veel kansen voor innovatie.

Multilevel governance

Samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in Europa is volgens velen onontbeerlijk om actuele Europese vraagstukken en problemen op te lossen.
Hoe ziet u uw rol binnen die samenwerking? Hoe zou u de afstemming met gemeenten, provincies en waterschappen concreet vormgeven (visie-beleid-uitvoering)?

Ik heb als onderhandelaar de rol van decentrale overheden versterkt voor de komende periode 2014-2020. Ik heb veel mensen gesproken hierover, vertegenwoordigers uit alle bestuurslagen hebben bij mij aan tafel gezeten om dit beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de decentrale overheden. Het “Convenant of Mayors” is een goed voorbeeld: steden en regio´s zijn de belangrijkste partners van de EU om de doelen voor klimaat en energie te behalen. Ook ben ik van mening dat synergie een groot goed is. Samenwerking tussen de decentrale overheden is essentieel maar daarnaast dienen deze overheden goed samen te werken met het bedrijfsleven en onderzoek en onderwijs instellingen, het zogenaamde Triple Helix concept.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is binnen Europa een heet hangijzer. De huidige luchtvervuiling heeft nog steeds een grote negatieve invloed om de volksgezondheid. Bovendien worden decentrale overheden direct en indirect met de kosten van luchtvervuiling geconfronteerd.
Wat ziet u als oplossing voor dit probleem en hoe gaat u met decentrale overheden en regio’s samenwerken op dit onderwerp?

Fijnstof maakt meer slachtoffers dan ongelukken op de weg. Bovendien veroorzaakt dit EU-breed 23 miljard Euro schade per jaar. Luchtkwaliteit is een issue dat Europese afstemming en harmonisatie behoeft. Luchtverontreiniging stopt niet bij de grens. Ik ondersteun een geïntegreerde Europese aanpak van deze problematiek. Van belang is wel dat het beleid werkbaar is voor decentrale overheden. In het eind vorig jaar door de Europese Commissie uitgebrachte ‘Clean air policy package’ wordt de Europese aanpak tot 2030 uiteen gezet. Nederland was het enige EU land dat bij wet bestemmingsplannen blokkeert bij te veel fijnstof. Deze Haagse fout moeten we niet wéér maken.

Water

Water stopt niet bij de grenzen. Nederland vormt de ‘doucheput’ van veel Europese Wateren, met alle gevolgen van dien. Hoe kijkt u aan tegen Europese samenwerking op het gebied van water (management, – kwaliteit, -kwantiteit)?

Voor water geldt hetzelfde als voor lucht. De EU aanpak werkt. De rivier de Rijn bijvoorbeeld is door de jaren heen steeds schoner geworden, dankzij verbeterde Europese samenwerking op dit gebied. Vissoorten, zoals de zalm, zijn teruggekeerd naar de Rijn.

Uitgangspunt moet zijn en blijven dat de vervuiler betaalt. Zo kies ik ervoor de waterverontreiniging zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. De kaderrichtlijn Water heeft daarbij goed gewerkt. Ik ben een fervent tegenstander van een Europese wet voor bodembescherming. Dit is al goed geregeld. Geen dubbel werk aub!

Energie

Ook energie is een hot topic op Europees en nationaal niveau. Wat zijn uw ideeën over toekomstige energiebronnen en duurzame energie? Wat is de rol van decentrale overheden hierin volgens u?

Energie is hot. Zeker voor leveringszekerheid zijn we, in te sterke mate afhankelijk van Rusland. Daarom pleit ik voor een mix tussen fossiele, en groene energiebronnen. Onlangs heb ik in het Europees Parlement gestemd voor maatregelen om het energieverbruik terug te dringen: in 2030 zal het aandeel van duurzame energie oplopen tot 30%, zullen de Co2 emissies met 40% omlaag gaan en zullen we 40% energie efficiënter worden. Ik kies voor een decentrale aanpak, waarbij we de klassieke fossiele opwekking langzaam afbouwen.

We zetten ook de EU fondsen in voor decentrale opwekking. Energieopwekking wordt zo een onderwerp voor ons allemaal. Burgers, bedrijven en overheden spreek ik hierop aan.

Wilt u meer lezen over de inzet van Lambert van Nistelrooij? Klik hier voor het boekje “Voor groen, groei en banen.”

Door:

Emile Perton, Europa decentraal, Den Haag
Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Lambert van Nistelrooij
Europees Parlement
Europese verkiezingen 2014
Comité van de Regio’s
Publicatie Lambert van Nistelrooij “Voor groen, groei en banen”