De Europese Ster nr. 933

€ 600 miljoen voor Nederlandse klimaatadaptatie

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie getekend. Hierin spreken zij af om € 600 miljoen euro te investeren om Nederland voor te…

Lees meer

Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?

Vorige week hebben het VK en de EU een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. Het is echter nog niet bekend of dit akkoord ook daadwerkelijk definitief wordt. Het Europees…

Lees meer

Europees akkoord gesloten over meststoffenverordening

De Raad van ministers van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben op 20 november een akkoord bereikt over de meststoffenverordening die in 2021 ingaat. Deze verordening…

Lees meer

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit…

Lees meer

Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan naar Tweede Kamer gestuurd

Afgelopen week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een conceptversie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Regio’s en steden moeten een actieve rol blijven spelen in EU-cohesiebeleid

De #CohesionAlliance dringt er bij de Raad van de EU op aan dat de vereenvoudiging van het EU-cohesiebeleid niet ten koste moet gaan van de betrokkenheid van regionale en lokale…

Lees meer

VNG publiceert Handreiking schaarse vergunningen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking over schaarse vergunningen gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die met schaarse vergunningen te maken krijgen in het kader van vergunningverlening,…

Lees meer

Europees Parlement wil hoger budget voor LIFE-programma

De milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement stemde op 20 november dat de nieuwe ronde van het LIFE-programma bijna € 2 miljard aan extra financiering zou moeten ontvangen.

Lees meer

ITEM presenteert grenseffectenrapportage op jaarconferentie

Tijdens de ITEM jaarconferentie heeft ITEM de grenseffectenrapportage aangeboden aan Thomas Antoine (secretaris-generaal van de Benelux), Jeroen Lenaers (lid van het Europees Parlement) en Martín Guillermo Ramírez (secretaris-generaal van de…

Lees meer

Moeten de wegingsfactoren van de subgunningscriteria bij een aanbesteding altijd vooraf worden bekendgemaakt?

Antwoord in het kort De gunning van een overheidsopdracht geschiedt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Er kunnen subgunningscriteria worden geformuleerd om bepaalde kwaliteitsaspecten te beoordelen. De wegingsfactoren…

Lees meer