De Europese Ster nr. 976

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Moet onze gemeente rekening houden met de Dienstenrichtlijn bij het instellen van een vuurwerkverbod?

De Europese Dienstenrichtlijn lijkt op zichzelf geen beletsel te vormen voor het instellen van een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Ook afsteekverboden voor particulieren vallen buiten de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn, aangezien deze niet gericht zijn tot dienstverrichters. Het maakt daarbij niet uit of een dergelijk verbod de hele gemeente of bepaalde gebieden binnen de gemeente beslaat.

Uitzonderingen voor commerciële partijen, in geval van een algemeen afsteekverbod, vallen mogelijk wel onder de toepassing van de Dienstenrichtlijn evenals een verbod op de verkoop van vuurwerk, eventueel in combinatie met een vergunningsstelsel. Ten slotte zouden vuurwerkverboden, die buiten de toepassing van de Dienstenrichtlijn vallen, een drukkend effect kunnen hebben op de handel in vuurwerk en daarmee als inperking op het vrij verkeer van goederen kunnen worden gekwalificeerd. Afwijkingen van de Dienstenrichtlijn of de vrij verkeersregels dienen deugdelijk te worden gemotiveerd.

Lees meer

Mogen er voorwaarden worden gesteld aan een inbesteding?

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs uitspraak gedaan in een Litouwse zaak, die ging over de vraag of een lidstaat voorwaarden mag stellen aan een inhousetransactie (quasi-inbesteding). In…

Lees meer

Steden en regio’s vragen om verbetering verkeersveiligheidsbeleid

Tijdens de afsluitende plenaire vergadering van de Polis-conferentie 2019 op 27 en 28 november in Brussel hebben steden en regio’s hun steun uitgesproken voor “Een nieuw model voor veilige straten”,…

Lees meer

Kabinet stuurt aan op meer samenwerking en uniformering in het gedecentraliseerde jeugdzorgstelsel

De beoogde uitwerking van de decentralisatie van de jeugdzorg is tekortgeschoten. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Dekker van rechtsbescherming hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over…

Lees meer

Nieuwe Europese Commissie van start

Afgelopen week, op 27 november, kreeg de nieuwe Europese Commissie groen licht van het Europees Parlement. In Straatsburg kreeg de commissie steun van de grote fracties: de christendemocraten, de sociaaldemocraten…

Lees meer

Green Deal: Nederland wil concrete en ambitieuze doelstellingen

Onder leiding van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans zal de nieuwe Europese Commissie de ambitie van een European Green Deal verwezenlijken. Onder de Green Deal vallen onder andere ambitieuze Europese doelstellingen…

Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster…

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens legt vast wanneer DPIA verplicht is

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgesteld wanneer het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht is. De lijst is afgestemd met de andere privacytoezichthouders in de EU en stond…

Lees meer

Stikstof: hoe verhoudt een drempelwaarde zich tot de Habitatrichtlijn?

Het kabinet heeft de Raad van State om een aantal adviezen gevraagd over de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van deze adviezen betreft het inrichten van een generieke drempelwaarde voor…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]