Europese structuurfondsen hebben grote meerwaarde

13 november 2017

Europese structuurfondsen hebben een grote meerwaarde, ook voor een rijke lidstaat als Nederland. Onder dit motto organiseerden de VNG en het IPO samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 9 november 2017 een debatbijeenkomst in Nieuwspoort.

Structuurfondsen

Tijdens de bijeenkomst ‘Dialogue on EU Cohesion Policy’ in Nieuwspoort, draaide het om de toegevoegde waarde van de structuurfondsen voor Nederland. Volgens VNG-woordvoerder René de Heer, wethouder van Zwolle is de werkwijze van de Europese structuurfondsen en de samenwerking tussen overheid, bedrijven en andere partners die de fondsen genereert uniek. “Deze is niet te vervangen door nationale fondsen.”

Actualiteit van het onderwerp

In mei 2018 presenteert de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zijn voorstellen voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU. Gelijktijdig met die voorstellen komen ook de voorstellen voor de structuurfondsen voor de periode ná 2020. Hoog tijd voor gemeenten en provincies om nu de meerwaarde van de structuurfondsen te benadrukken.

Presentatie projecten

In het eerste blok van de bijeenkomst presenteerden vijf projectleiders hun project dat met Europees geld is opgezet. Bij de projecten kwam sterk naar voren dat de meerwaarde van de Europese fondsen verder reikt dan alleen maar extra geld. De programmatische aanpak van de fondsen, de samenwerking die deze aanpak genereert tussen verschillende lokale en regionale partners (triple helix) en in sommige gevallen de samenwerking over de landsgrenzen heen, geven structuurfondsen toegevoegde waarde en maken dat ze niet te vervangen zijn door nationale fondsen.

Toegevoegde waarde Europa

De unieke waarde van Europese fondsen stond centraal in het debat met Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD), wethouder René de Heer, gedeputeerde van Noord-Brabant Bert Pauli, plaatsvervangend directeur Policy development and Economic Analysis DG Regio van de Europese Commissie Lewis Dijkstra, en directeur van Agentschap SZW Wilbert van de Griendt.

Anne Mulder staat kritisch tegenover de fondsen, al onderstreepte ook hij het belang van de fondsen voor samenwerking over landsgrenzen heen. “Die zaken die niet door de lidstaten kunnen worden opgepakt, moet op EU-niveau gedaan worden. Daar moet dan ook Europees geld voor beschikbaar zijn.” De overige panelleden zijn van mening dat sommige ontwikkelingen en investeringen niet van de grond komen zonder de financiële injectie vanuit Europa.

Regionale ontwikkeling

Lewis Dijkstra ging tussen de projectpresentaties en de debatsessie in op de huidige regionale ontwikkeling in de EU. Deze zijn onlangs door de Commissie gepresenteerd in het 7e Cohesieverslag. Volgens hem loopt de EU op veel vlakken, zoals werkgelegenheid, nog altijd achter op de cijfers van voor 2008.

Dijkstra wees expliciet op de klimaatdoelstellingen van de EU en de individuele lidstaten, waarbij vooral Nederland achterblijft bij zijn eigen in EU-verband geformuleerde doelen. Juist het klimaat ziet ook Anne Mulder als een thema dat lidstaten niet alleen individueel kunnen oppakken maar waar een Europese aanpak voor nodig is.

Innovatiesamenwerking

Gedeputeerde Bert Pauli, voorzitter van de Bestuurlijke Advies Commissie Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg: “Structuurfondsen zijn voor regio’s een effectief middel om de economie structureel te versterken. In een tijd van snelle technologische veranderingen is innovatiesamenwerking bovendien geen luxe maar een noodzaak voor Europa. We mogen ons niet in de vingers snijden door dit belang te ontkennen in de gesprekken over de nieuwe programmaperiode. In plaats van opnieuw in discussie te gaan over de meerwaarde, kunnen we beter pleiten voor een beleid dat is gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van sleuteltechnologieën.”

Voorbeeldprojecten

Benieuwd  naar welke projecten nu al deels worden gefinancierd met Europees geld of wilt u meer uitleg over de werking van structuurfondsen? Bezoek dan de website Europa om de hoek.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese structuurfondsen hebben grote meerwaarde, nieuwsbericht VNG