Europese waterwegen beter benutten

16 september 2013Vervoer

De Europese Commissie heeft op dinsdag 10 september nieuwe maatregelen aangekondigd die ervoor zorgen dat meer goederen over de Europese rivieren en kanalen worden vervoerd. Deze manier van vervoer behoort tot de meest klimaatvriendelijke en energie-efficiënte, maar momenteel wordt hiermee slechts 6% van de Europese vracht per jaar vervoerd.

De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie zijn bedoeld om het onbenutte potentieel van Europa’s 37.000 kilometer aan binnenvaartroutes aan te boren. De voorgestelde maatregelen vergemakkelijken het vervoer van vracht, leiden tot verdere vergroening van de sector, zetten aan tot innovatie en vergroten arbeidskansen.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer, zei hierover: “Nu al vervoeren we elk jaar 500 miljoen ton goederen over onze rivieren en kanalen. Dat is het equivalent van 25 miljoen vrachtwagens. Maar dat is niet genoeg. We moeten de sector van de binnenvaart helpen om op langere termijn tot een hoogwaardige sector uit te groeien. Wij moeten de knelpunten die de sector hinderen, wegnemen en investeren in de vaardigheden van de arbeidskrachten waarover deze sector beschikt.”

Zo’n 37 000 kilometer waterwegen doen 20 EU-lidstaten aan en hierover wordt elk jaar ongeveer 500 miljoen ton goederen vervoerd, met name in dichtbevolkte en congestiegevoelige gebieden. De met elkaar verweven rivierenstelsels van Rijn, Schelde en Maas zijn verbonden met de Seine en de Donau.

Acties

De Commissie stelt acties op de volgende gebieden voor:

– Opheffing van knelpunten:
Belangrijke knelpunten zoals onvoldoende gedimensioneerde sluizen, bruggen of vaargeulen en ontbrekende schakels, zoals de verbinding tussen de stroomgebieden van de Seine en de Schelde, staan de verwezenlijking van het volledige ontwikkelingspotentieel van de sector in de weg. De Commissie stelt voor het goederenvervoer over water te verbeteren door het upgraden van sluizen, bruggen en vaargeulen. Bij de nieuwe financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, Connecting Europe Facility, en in de richtsnoeren voor TEN-T wordt voorrang gegeven aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor de binnenwateren, die een belangrijk onderdeel zijn van zes van de negen TEN-T-kernnetwerkcorridors.

– Vergroening en innovatie:
Vergeleken met andere wijzen van vervoer over land is de binnenvaart energie-efficiënt, veilig, nagenoeg zonder congestie en stil. De Commissie stelt maatregelen, met inbegrip van nieuwe normen voor motoren, voor om investeringen in technologieën met lage uitstoot te bevorderen en onderzoek en innovatie te ondersteunen.

– Betere verbindingen met andere vervoersvormen:
De prioriteit gaat naar het verbeteren van de verbindingen tussen de binnenwateren, de weg en het spoor, met bijzondere aandacht voor de verbindingen met zee- en binnenhavens. In het kader van de beoordeling die de Commissie nu aan het maken is van de River Information Services (de informatiediensten voor de binnenscheepvaart), doet zij voorstellen om de vrachtbehandelingsfaciliteiten te verbeteren en de administratieve rompslomp te verminderen.

– Investeren in geschoolde arbeidskrachten:
De sector binnenvaart is afhankelijk van geschoolde arbeidskrachten. Naar verwachting leiden de nieuwe voorstellen tot een ruimere erkenning van kwalificaties en loopbanen en tot een verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt en van de mobiliteit.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Making better use of Europe’s waterways’, 10-9-2013

Meer informatie:

Siim Kallas
Connecting Europe Facility
TEN-T