×

EUrrest

EU Rechtspraak - 20 april 2023

Hoe ver strekt de bescherming van een voortplantingsplaats van een beschermde diersoort in de zin van de Habitatrichtlijn?

In deze zaak heeft het Hof van Justitie van de EU vier vragen beantwoord over de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- en rustplaatsen van de Cricetus cricetus , de veldhamster. De verwijzende rechter in deze zaak vroeg onder andere meer uitleg over het begrip “voortplantingsplaats” uit artikel 12, lid 1 van de Habitatrichtlijn. Voor welke periode moet een dergelijke plaats beschermd worden en wanneer is er sprake van beschadiging of vernieling van deze plaats?

EU Rechtspraak - 20 april 2023

Kunnen milieubesluiten van EU-instellingen, die gericht zijn op de lidstaten en hun decentrale overheden, worden aangevochten?

Milieuorganisaties kunnen voortaan milieubesluiten van EU-instellingen, die gericht zijn op de lidstaten en hun decentrale overheden, aanvechten. Het Gerecht verklaart in deze zaak dat de voorwaarde (rechtstreeks en individueel geraakt worden) van art. 263 VWEU ook geldt voor maatregelen die niet tot de verzoeker zijn gericht, maar hem wel rechtstreeks raken. Europese milieuregels worden uiteindelijk via nationale wetgeving op decentraal niveau geïmplementeerd.

EU Rechtspraak - 20 april 2023

Is een vennootschap die bepaalde publieke taken van de gemeente uitvoert btw-plichtig?

Volgens artikel 13 van de Europese btw-richtlijn (richtlijn 2006/112/EG) zijn publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten, niet belastingplichtig voor de werkzaamheden die zij als overheid verrichten. Er is echter sprake van een uitzondering wanneer dit tot een verstoring van de mededinging zou leiden.

EU Rechtspraak - 4 april 2023

Subsidie terugbetalen bij schendingen van nationale aanbestedingsregels?

In de twee gevoegde Roemeense zaken heeft de Advocaat-Generaal (AG) geconcludeerd dat een subsidie dient te worden terugbetaald bij schendingen van nationale aanbestedingsregels. Aanbestedende diensten handelen in dat geval volgens de AG bij de uitgaven van Europese subsidiegelden in strijd met het beginsel van goed financieel beheer.

EU Rechtspraak - 4 april 2023

Belangenconflict tussen de gekozen inschrijver en de deskundigen van de aanbestedende dienst

Aanbestedende diensten zijn verplicht opdrachten te gunnen op basis van objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht moeten worden genomen. Het Europese Hof van Justitie heeft zich onlangs over onder meer de naleving van deze beginselen gebogen in de zaak eVigilo.

EU Rechtspraak - 30 maart 2023

Onder omstandigheden geen diskwalificatie bij ontbreken verklaring van voldoen aan wettelijke eisen

Partijen die inschrijven op een openbare aanbesteding mogen niet worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij niet hebben verklaard om te zullen voldoen aan wettelijke eisen, wanneer de nakoming essentieel is voor de uitvoering van de opdracht, als die eisen niet zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken.

EU Rechtspraak - 30 maart 2023

Is het uitlenen van een e-book te vergelijken met dat van een papieren boek?

In deze zaak beargumenteert Advocaat-Generaal Szpunar dat het uitlenen van een e-book te vergelijken is met het uitlenen van een traditioneel, papieren boek. Dit is relevant voor gemeenten en provincies aangezien zij taken en verantwoordelijkheden hebben in de bibliotheekfunctie.

EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Mogen langdurig ingezeten derdelanders verplicht worden een inburgeringsexamen te behalen?

In deze zaak gaat het Hof in op de verplichting voor in Nederland langdurige ingezeten derdelanders om een inburgeringsexamen te behalen. Het Hof oordeelt dat de wijze waarop aan deze verplichting uitvoering wordt gegeven de verwezenlijking van de doelen van de Europese richtlijn over langdurig ingezetenen niet in gevaar mag brengen.

EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Wanneer moet een onderzoeksdossier in een niet-nakomings­procedure openbaar worden gemaakt?

In het arrest LPN-Europese Commissie staat de vraag centraal of de Europese Commissie verplicht is om het onderzoeksdossier in een niet-nakomingsprocedure openbaar te maken. Dit vraagstuk kan voor decentrale overheden van belang zijn wanneer zij zelf betrokken zijn in een niet-nakomingsprocedure en bijvoorbeeld particulieren documenten over de vermeende niet-nakoming van Europees recht door die decentrale overheid zouden willen opvragen bij de Commissie.

EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.