Extra duiding over de werking van de Transparancy Aid Module (en cumulatie)

8 oktober 2018Staatssteun

Wanneer decentrale overheden gebruik maken van een vrijstellingsverordening, kunnen ze vanaf bepaalde drempelwaarden te maken krijgen met de zogenaamde State Aid Transparancy Award Module (TAM). Om uit te leggen hoe de module gebruikt kan worden, heeft het ministerie van BZK een praktische TAM-handleiding gepubliceerd. Daarnaast kunt u hieronder meer lezen over hoe cumulatie van steun hier mogelijk ook van belang kan zijn.


Wanneer te maken met de TAM

Decentrale overheden kunnen gebruik maken van een vrijstellingsverordening (bijvoorbeeld de Algemene Groepsvrijstellingsverordening) om geoorloofd staatssteun te kunnen verlenen, zonder dat hiervoor een voorafgaande melding bij de Europese Commissie noodzakelijk is. Een decentrale overheid kan bij toepassing van een vrijstellingsverordening (zowel voor incidentele subsidies als voor steunregelingen) volstaan met het doen van een zogeheten kennisgeving.

Bij individuele steunverleningen boven de TAM-drempel dient de steunverlenende autoriteit daarnaast ook een melding in de TAM te doen. Bij gebruik van de AGVV ligt de drempel op € 500.000. Bij de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening is de drempel € 60.000 als de begunstigde actief is in de primaire landbouwproductie. Voor andere begunstigden geldt ook voor de LVV een drempel van € 500.000. In deze praktijkvraag leest u hierover meer.

TAM-handleiding

Wanneer de transparantieverplichtingen van toepassing zijn, moet een decentrale overheid de benodigde gegevens publiceren via de TAM. In de TAM zelf en in bijlage III van de AGVV, de LVV en de VVV vindt u de gegevens die moeten worden gepubliceerd. Om het gebruik van de TAM te vergemakkelijken, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een praktische handleiding gepubliceerd. Hierin wordt stapsgewijs de werking van de TAM uitgelegd, evenals wat er vanuit de decentrale overheid benodigd is.

Cumulatie

Het kan voorkomen dat verschillende overheden een begunstigde onderneming steunen voor een bepaald project (en voor dezelfde in aanmerking komende kosten). In een dergelijk geval kan het zo zijn dat het bedrag aan staatssteun dat de overheden afzonderlijk verlenen weliswaar lager is dan het drempelbedrag, maar dat toch de TAM gebruikt moet worden. Dit is het geval als de afzonderlijke bedragen opgeteld de drempel overschrijden. Alle betrokken steunverlenende overheden dienen dan hun deel in de TAM te verwerken.

Praktijkvoorbeeld

Overheid (A) doet een kennisgeving voor een bedrag van € 275.000, overheid (B) doet een kennisgeving voor € 175.000 en overheid (C) doet een kennisgeving voor € 220.000. Alle drie de steunverleningen zijn voor project X van onderneming Y. Afzonderlijk komen de steunbedragen niet boven de TAM-drempel uit, maar wel wanneer deze bij elkaar opgeteld zijn. Dit houdt in dat alle drie de overheden nu hun steunmaatregel in de TAM dienen te publiceren. Als decentrale overheid is het dus belangrijk ervan op de hoogte te zijn of ook andere (decentrale) overheden voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatssteun verstrekken.

Let wel: als echter één van de drie autoriteiten steun verleent onder toepassing van de de-minimisverordening, dan is dat specifieke gedeelte geen staatssteun. De-minimissteun telt dus niet mee bij het vaststellen of het totaalbedrag van de staatssteun (zoals in bovenstaand voorbeeld) boven de TAM-drempel uit komt. De TAM hoeft in dat geval niet te worden ingevuld door de afzonderlijke overheden.

Voorkomen van veel TAM-meldingen voor kleine bedragen 

De bovenstaande situatie kan voorkomen worden door – zo mogelijk – één van de betrokken overheden het gehele bedrag aan staatssteun te laten kennisgeven en in die kennisgeving het bewijs van de afzonderlijke steunmaatregelen (bijvoorbeeld de subsidiebeschikkingen) te uploaden (in het kennisgevingensysteem genaamd SANI2). Als het totale bedrag aan staatssteun in één kennisgeving is opgenomen, dan volstaat ook één TAM-registratie.

Door:

Sijmen Groot, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Paul Zondag, Europa decentraal.

Meer informatie:

Handleiding TAM, ministerie van BZK
Staatssteun, Europa decentraal
Vrijstellingen, Europa decentraal
Transparantie, Europa decentraal