Factsheet gepubliceerd: welke voorschriften moet u toetsen aan de Europese Dienstenrichtlijn?

16 juli 2018Dienstenrichtlijn

Gebruik onze factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn om te controleren of de voorschriften die u als overheid vaststelt (in bijvoorbeeld maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen) in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. Onlangs heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de veelbesproken zaak over een bestemmingsplan van de gemeente Appingedam. In dit bestemmingsplan verbiedt de gemeente de vestiging van kleine detailhandel buiten het stadscentrum. Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bleek eerder dit jaar namelijk dat een bestemmingsplan in sommige gevallen moet worden getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn.

Aanleiding factsheet

De Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten. Deze richtlijn is in 2010 in Nederland ingevoerd. De werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn is in de loop der jaren door het EU-Hof nader vormgegeven. Nederlandse voorbeelden in de rechtspraak van het EU-Hof zijn de zaken Visser Vastgoed Beleggingen (C-31/16) en Trijber (C-340/14). Doordat de concrete toepassing van deze richtlijn door de jurisprudentie steeds duidelijker wordt, krijgen decentrale overheden in meer situaties te maken met de eisen uit de Dienstenrichtlijn. Europa decentraal biedt deze factsheet aan om u een overzicht te bieden van de actuele rechtspraak en de uitwerking daarvan op uw praktijk.

Is deze factsheet relevant voor u?

Houdt u zich in uw werkzaamheden als beleidsmaker of jurist bij een decentrale overheid bezig met het vaststellen van regelgeving (algemeen verbindende voorschriften), zoals vergunningsstelsels? Wilt u op de hoogte zijn van de laatste rechtspraak rondom de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn op bestemmingsplannen? Of bent u op zoek naar een handzaam overzicht van recente jurisprudentie? Dan biedt deze factsheet houvast bij de controle of deze voorschriften in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn zijn.

Wat vindt u in deze factsheet?

De factsheet gaat in het eerste hoofdstuk in op de vraag wanneer de Dienstenrichtlijn van toepassing is. Om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt besproken wat er wordt verstaan onder een ‘dienst’. Ook komen uitzonderingen aan bod. Daarna wordt uiteengezet welk type voorschriften getoetst moet worden aan de Dienstenrichtlijn. In het tweede en derde hoofdstuk gaat de factsheet in op de verlening van schaarse vergunningen.

Door:

Mirthe Mulders, Chris Koedooder en Esther van der Werf, Europa decentraal

Meer informatie:

Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn: Een handleiding voor decentrale overheden, Factsheet Europa decentraal
Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Gemeente Appingedam krijgt half jaar om brancheringsregeling beter te onderbouwen, nieuwsbericht Europa decentraal
Vallen leges voor de aanleg van een glasvezelnetwerk onder de Dienstenrichtlijn?, EUrrest Europa decentraal
Is het verbieden van kleine detailhandel buiten het stadscentrum in een bestemmingsplan toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?, EUrrest Europa decentraal