Fiscale vrijstelling voor zuiveringsslib in beginsel geoorloofd

18 januari 2016Milieubeleid Staatssteun

Er lijkt geen sprake van staatssteun te zijn wanneer zuiveringsslib wordt vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Dit is althans het voorlopige oordeel van de Europese Commissie. Met name voor waterschappen is deze vrijstelling relevant, omdat dit van invloed is op hun financiën.

Belasting op zuiveringsslib

Zuiveringsslib is het restproduct dat overblijft na de zuivering van afvalwater in een zuiveringsinstallatie. Dit restproduct wordt door afvalverwerkingsbedrijven omgezet tot compost en gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Via de regeling afvalstoffenheffing dienen deze bedrijven hier nog belasting over te betalen aan het rijk. Deze belastingen kunnen vervolgens worden doorberekend in de prijs die waterschappen betalen voor het uitvoeren van de verwerking. Zodoende kunnen waterschappen een indirect nadeel ondervinden van de afvalstoffenheffing.

Vrijstelling in belastingplan 2015

In het Belastingplan 2015 is een vrijstelling voor zuiveringsslib opgenomen die de bovenstaande situatie ongedaan maakt. Deze vrijstelling geldt echter alleen wanneer het verwerkingsbedrijf uitsluitend zuiveringsslib verbrandt. Alvorens deze vrijstelling in werking treedt, is er uitgezocht of er dan mogelijk sprake is van onverenigbare staatssteun, waardoor de belastingvrijstelling ongeoorloofd is op basis van Europese regels.

Besluit Commissie

In april 2015 was er om deze reden een verzoek bij de Commissie ingediend (in een zogeheten prénotificatie). Hierin werd gevraagd of de Commissie van oordeel is dat er sprake is van staatssteun wanneer zuiveringsslib wordt vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. De Commissie heeft op basis van de verstrekte informatie in een voorlopig standpunt geconcludeerd dat deze maatregel geen staatssteun lijkt te zijn, omdat hij past binnen de aard en opzet van de afvalstoffenbelasting.

Selectief voordeel

Om een oordeel te geven op de vraag of er sprake is van staatssteun, moet aan alle criteria van het staatssteunverbod worden voldaan. Één van deze criteria is dat de maatregel geen selectief voordeel mag opleveren. De Commissie heeft op basis van de feiten vooral getoetst aan dit criterium en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een selectief voordeel. Staatssteun lijkt hiermee in beginsel dan ook niet aan de orde.

Gevolgen van besluit

De vrijstelling van afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. Deze wet reedt op korte termijn bij koninklijk besluit in werking. De vrijstelling van belasting geldt dan met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015.

Door:

Rosanne Witteveen en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Brief aan de Tweede Kamer

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Selectiviteit, Europa decentraal
Pré notificatie procedure, Europa decentraal