Connecting Europe Facility (CEF)

DOELSTELLING

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

OMSCHRIJVING

De CEF is een financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen in Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken.

 1. CEF Transport is het financieringsinstrument voor de uitvoering van het Europese vervoersinfrastructuurbeleid. CEF Transport is gericht op het ondersteunen van investeringen in de bouw van nieuwe duurzame vervoersinfrastructuur in Europa of de opwaardering en de modernisering van de bestaande infrastructuur. Centraal staat hierbij de financiering van projecten op de Europese transport corridors (TEN-T). CEF Transport spitst zich daarnaast toe op grensoverschrijdende projecten, projecten die gericht zijn op het wegwerken van knelpunten of het overbruggen van ontbrekende schakels in verschillende delen van het kernnetwerk en op het uitgebreide netwerk, alsook voor horizontale prioriteiten zoals verkeersbeheersystemen en koolstofarme brandstoffen.
 2. CEF Energie is het financieringsprogramma van de EU voor de uitvoering van het beleid inzake het trans-Europese energienetwerk (TEN-E). Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in de bouw van nieuwe grensoverschrijdende energie-infrastructuur in Europa of in de opwaardering en de modernisering van de bestaande infrastructuur. In het kader hiervan draagt CEF Energie bij tot de verdere integratie van de Europese energiemarkt, het verbeteren van de interoperabiliteit van energienetwerken over de grenzen en sectoren heen, het vergemakkelijken van het koolstofarm maken van de economie en het waarborgen van de voorzieningszekerheid.
 3. CEF Digitaal zal helpen bij de ontwikkeling en invoering van innovatieve, veilige en duurzame (grensoverschrijdende) digitale infrastructuren. Het programma zal ook belangrijke vervoerswegen, zoals wegen, spoorwegen, zeeroutes en havens voorzien van veerkrachtige hogesnelheidsconnectiviteit, waaronder 5G infrastructuur. Tegelijkertijd zullen de burgers profiteren van snellere en veerkrachtige verbindingen voor beter online leren, toegang tot efficiëntere digitale diensten en meer mogelijkheden voor samenwerking op afstand.

ACTIES

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

De studies en werkzaamheden in het kader van de Connecting Europe Facility zijn sterk gespreid over de EU en bepaalde buurlanden, waarbij voorrang wordt gegeven aan acties met de hoogste waarde voor heel Europa, met name die welke ontbrekende grensoverschrijdende verbindingen aanvullen, knelpunten wegwerken of EU-brede systemen invoeren. Deze acties zijn grotendeels al gedefinieerd in de verschillende verordeningen, werkprogramma’s en oproepen tot het indienen van voorstellen.

Transport

In aanmerking komen projecten die bijdragen aan de verschillende TEN-T corridors in Europa. In Nederland zijn dat de North Sea – Baltic, de Rhine – Alpine en de North Sea – Mediterranean corridor. Voor Nederland wordt dan vooral gekeken naar projecten (studies, infrastructurele aanpassingen en verbeteringen) voor de binnenvaart, zeevaart en het spoor, met name in de knooppunten zoals havens en grote steden. Voorbeelden:

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk en het wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten, inclusief stedelijke knooppunten op het TEN-T netwerk.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen en intelligente transportsystemen (ITS).
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.
 • Beveiligde truckparkeerplaatsen.
ENERGIE

Projecten die in aanmerking willen komen voor CEF financiering moeten zijn opgenomen in de lijst van prioritaire projecten (Projects of Common Interest, PCIs). PCIs liggen op dit moment nog op een elektriciteit-, gas of oliecorridor en zijn gericht op slimme energienetwerken, grensoverschrijdende elektriciteit netwerken en grensoverschrijdende CO2 transport en opslag netwerken. Op dit moment wordt de TEN-E Verordening herzien, de focus van deze herziening is op de stimulering van duurzame energie projecten onder andere ook op het gebied van waterstof. Voorbeelden van projecten:

 • Acties ter ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang voor de trans-Europese energie-infrastructuur
 • Acties ter ondersteuning van grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie
DIGITAAL
 • Acties ter ondersteuning van de toegang tot netwerken met een zeer hoge capaciteit, met inbegrip van 5G-systemen, om de gigabitconnectiviteit van sociaaleconomische actoren te ondersteunen;
 • Acties ter ondersteuning van het gratis en onder niet-discriminerende voorwaarden aanbieden van hoogwaardige lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen;
 • Acties voor de uitrol van een ononderbroken dekking met 5G-systemen op alle belangrijke transportroutes, met inbegrip van het trans-Europese vervoersnetwerk;
 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van backbonenetwerken, onder meer met onderzeese kabels, tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Acties met het oog op de uitrol van infrastructuur voor digitale connectiviteit in verband met grensoverschrijdende vervoers- of energieprojecten en/of ter ondersteuning van operationele digitale platforms die een direct verband hebben met vervoers- of energie-infrastructuur.

COFINANCIERING

Het programma biedt financiële steun, voornamelijk in de vorm van subsidies, en deels ook in de vorm van leningen (soms in combinatie met subsidies – blending), met verschillende cofinancieringspercentages afhankelijk van het soort project.

 • CEF Transport: Studies: maximaal 50 %Uitvoeringsprojecten CEF Transport: subsidiepercentages van 30-85 % afhankelijk van het doel van het project en de regio waarin het wordt uitgevoerd;
 • CEF Energie: maximaal 50-75 % afhankelijk van de doelstelling van het project;
 • CEF Digitaal: maximaal 30-75 % afhankelijk van het doel van het project en de regio waarin het wordt uitgevoerd en mogelijk zelfs tot 100% bij draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen.

AANVRAAGPROCEDURE

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

 • Voor CEF-Transport gaat indiening via een online portaal van het agentschap European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Voorwaarde voor indiening is dat het ministerie van I&W heeft ingestemd met de indiening.
 • Voor CEF-Energie verloopt de indiening ook via CINEA. Hier is geen afstemming nodig met RVO.
 • CEF-Digitaal: indiening gaat via een online portal van het agentschap European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)

MEER INFORMATIE

Meer informatie over CEF Transport kan hier worden verkregen: RVO: CEF Transport

Voor informatie over CEF Digitaal en CEF Energie wordt verwezen naar de website van de Europese Commissie, DGENER.

TOEPASSELIJKE (EU) WETGEVING

Verordening (EU) 2021/1153 inzake de vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verordening (EU) 1315/2013 inzake de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verordening (EU) 347/2013 inzake de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Website Fonds

Connecting Europe Facility (CEF)

Doelgroepen

Bedrijven (incl. MKB), Overheden

Beschikbare gelden 2021-2027 (EU)

€ 33.71 miljard

Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %; Vervoer: maximaal 30-85 %; Energie: maximaal 50-75 %; Digitaal: maximaal 30-75 %

Europese partners nodig?

Bij sommige projecten. Indien van toepassing, vermeld in de de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen van CEF Transport, CEF Energie en CEF Digitaal

Maximale duur

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

Aanvraagtijd

De aanvraagtijd bedraagt ongeveer 4 maanden.

Beheerd door

EU

Begrippenlijst