Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Doelstelling

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Omschrijving

Kernthema’s van het ESF+ zijn gelijke kansen, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, activeringsmaatregelen voor werkzoekenden (met name jongeren), rechtvaardige en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. ESF+ is een voortzetting en uitbreiding van het  Europees Sociaal Fonds (ESF), dat al 60 jaar bestond.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • verbeteren van de toegang tot werk en activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, met name jongeren;
 • modernisering van de arbeidsmarktinstellingen en -diensten met het oog op een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
 • bevorderen van gelijke arbeidsvoorwaarden en evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de arbeidsmarkt;
 • bevorderen van de aanpassing van werknemers en bedrijven aan veranderingen en een gezonde werkomgeving met aandacht voor gezondheidsrisico’s;
 • verbeteren van onderwijs- en opleidingsstelsels door ze bijvoorbeeld inclusiever en doeltreffender maken en de kwaliteit ervan te verhogen;
 • stimuleren van gelijke toegang tot onderwijs en opleiding en kwalitatieve en inclusieve voorzieningen hiervoor voltooien (vooral voor kansarme groepen);
 • bevorderen van een leven lang leren;
 • bevorderen van actieve inclusie en verbeteren van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, met name voor kansarme groepen;
 • bevorderen van de integratie van onderdanen van derde landen (migranten), gemarginaliseerde gemeenschappen en mensen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting;
 • verbeteren van gelijke en tijdige toegang tot diensten zoals huisvesting en zorg en het moderniseren van stelsels voor sociale bescherming;
 • bestrijden van armoede door voedselhulp of materiële basishulp aan de meest behoeftige personen, onder meer kinderen.

Acties

Een deel van de gelden bestemd voor werkgelegenheid en sociale innovatie is in direct beheer bij de EU. De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en publiceert hiervoor calls for proposals.
Grotendeels zijn lidstaten echter verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdeling van de middelen. Voor de besteding ervan gelden algemene Europese kaders (bijvoorbeeld dat minstens 25% van de middelen bestemd is voor sociale inclusie), maar binnen deze voorwaarden kunnen lidstaten hun eigen prioriteiten aangeven.

Nederland moet in het najaar van 2021 een operationeel programma indienen bij de Commissie. In dat programma wordt aangegeven voor welke acties en doelgroepen geld beschikbaar is. Daarbij zal de focus liggen op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, dus mensen die moeilijk aan het werk komen, zoals asielzoekers met een verblijfsstatus, maar ook mensen met een arbeidsbeperking, kwetsbare jongeren, werkzoekende ouderen en langdurig werklozen.

Het Nederlandse operationeel programma voor ESF+ zal begin 2022 van start gaan. Tot die tijd zijn er middelen beschikbaar voor projecten die voldoen aan de doelstellingen van ESF (het programma dat tot 2020 liep is hiervoor verlengd) onder de paraplu van het REACT-EU fonds, het Europese fonds dat als antwoord op de coronacrisis voor 2021 en 2022 extra middelen beschikbaar stelt. Deze middelen worden via het bestaande ESF-programma uitgegeven.

Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Nederland (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Binnen het ministerie is Uitvoering Van Beleid hiervoor verantwoordelijk en ziet toe op de controle op de rechtmatige uitvoering, de informatievoorziening en de ondersteuning.

Meer informatie

Uitvoering Van Beleid

Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

Website Fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Doelgroepen

Bedrijven (incl. MKB), Non-profit, Overheden, Particulieren

Beschikbare gelden 2021-2027 (EU)

€ 99.3 miljard

Beschikbare gelden (Nederland)

€ 489 miljoen

Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50% tot 95%.

Europese partners nodig?

Nee

Beheerd door

EU en NL

Begrippenlijst