Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Doelstelling

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Omschrijving

Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en van het maritiem beleid. Met het EFMZVA worden de volgende prioriteiten nagestreefd:

 • het bevorderen van een duurzame visserij en van de instandhouding van de flora en fauna van de zee;
 • het bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;
 • het mogelijk maken van de groei van een duurzame blauwe economie en
  bevorderen van welvarende kustgemeenschappen;
 • het versterken van het internationaal oceaanbestuur en tot stand brengen van
  veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

Het operationeel programma voor de periode 2021-2027 van Nederland is nog in ontwikkeling maar wil zich richten op vier hoofdthema’s:

 • Innovatie Kottervisserij

Het EFMZVA wordt ingezet om innovatie in de kottervisserij tot uitvoering te brengen. Het gaat om een ontwikkeling naar een visserij met minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en minder afval (meer circulaire visserij) en minder uitstoot van broeikasgassen.

 • Uitvoering verplichtingen GVB

In lijn met de programmaperiode 2014-2020 wordt met het EFMZVA ingezet op uitvoering van het GVB, oftewel de wettelijke verplichtingen voor datacollectie en controle en handhaving. Datacollectie betreft de Europese verplichting om data over visbestanden te verzamelen. Om te blijven voldoen aan het EU-controle regime is het noodzakelijk om te investeren in de ontwikkeling en aanschaf van hard- en software voor digitale controles en vangstregistraties.

 • Natuur

Het EFMZVA  zal bijdragen aan het Noordzeeakkoord (NZA) en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MKR). Het NZA is een pakket aan maatregelen om een duurzaam gebruik van de Noordzee in de toekomst te bewerkstelligen. Concreet komt dit neer op meer natuurbescherming, minder schadelijke visserij en windparken op zee. De MKR heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen.

 • Aquacultuur en verwerkende keten

Het EFMZVA zal zich eveneens focussen op rendementsverbetering en verduurzaming door het stimuleren van innovatie. Hierbij wordt voortgeborduurd op het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) en het onlangs gesloten Mosselconvenant en Mosselzaadinvanginstallaties (MSI). Tevens zullen middelen vrij worden gemaakt om de verwerkende keten te steunen. Dit omvat zowel de visserij- als de aquacultuursector. Door innovaties en investeringen te stimuleren wordt getracht de versterking van de keten te bewerkstelligen.

acties

Het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Aquacultuur en Visserij  steunt verschillende soorten acties, waaronder:

 • investeringen in het concurrentievermogen van visserij- en aquacultuursector;
 • nieuwe technologieën ter bevordering van een duurzame blauwe economie;
 • verbetering van de visserijcontrole en gegevensverzameling;
 • steun voor vissers die tijdelijk niet kunnen werken of geheel stoppen;
 • verbetering van de vlootuitrusting die nodig is om te voldoen aan aanlandverplichtingen en visserijcontrolevoorschriften;
 • voorlichting en training aan jonge mensen over de visserijsector.

Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

Aanvraagprocedure

Het aanvragen van subsidie uit de nationale gelden van het EFMZVA verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De overige gelden worden verdeeld via oproepen in de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/visserij-en-aquacultuur/europees-fonds-voor-maritieme-zaken-en-visserij-efmzv 

Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Website Fonds

Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Doelgroepen

Bedrijven (incl. MKB), Non-profit, Onderzoeksinstelling, Overheden, Particulieren

Beschikbare gelden 2021-2027 (EU)

€ 6.11 miljard

Beschikbare gelden (Nederland)

€ 97.9 miljoen

Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage bedraagt 70%.

Europese partners nodig?

Beheerd door

EU en NL

Begrippenlijst