Gebiedsgerichte aanpak getoetst aan staatssteunregels sanering grondwater

11 maart 2013Milieu Staatssteun

Bij sanering van grondwater moet per gebied worden vastgesteld of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dit is het resultaat van het overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie over de gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van dieper grondwater, zo blijkt uit de kamerstukken van 5 maart.

Voorzet

De toezegging om met de Europese Commissie te overleggen was door voormalig staatssecretaris Atsma gedaan naar aanleiding van een motie van lid Van Veldhoven. Staatssecretaris Mansveld en haar ministerie hebben het overleg gevoerd met de Commissie. Hierin werd de Nederlandse regering verzocht duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers over de afkoopsom van de publieke verantwoordelijkheid voor verontreiniging. Hiermee wordt getracht ondernemers te behoeden voor ongeoorloofde staatssteun.

Uitkomst

Indien er te lage kosten in rekening worden gebracht voor de sanering van het grondwater dan kan een ondernemer een rekening naderhand verwachten. Het leidt namelijk tot ongeoorloofde staatssteun. De motie was erop gericht om vooraf een ondernemer duidelijkheid te verschaffen over de kosten. Het overleg heeft hierover geen uitsluitsel kunnen bieden. Daarentegen heeft het wel een aantal randzaken verhelderd ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun.

De Commissie heeft het volgende medegedeeld:

In beginsel dient de vervuiler de kosten van sanering te betalen. Overdragen van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de sanering leidt niet tot kwijtschelding. De kosten blijven voor rekening van de saneringspichtige.

Voor zover ieders aandeel in verontreiniging niet afzonderlijk kan worden vastgesteld en conform de staatssteunregels heeft de Commissie geen bezwaren tegen staatssteun.

Indien volgens het nationale recht niemand voor de verontreiniging aansprakelijk kan worden gesteld worden de kosten in rekening gebracht bij de gebiedsbeheerder.

Door:

Kenniscentrum Europa decentraal, Maarten Aalbers en Ronald Heuts

Bron:

Kamerstuk Overleg met Europese Commissie over wijziging van de Wet bodembescherming

Meer informatie:

Richtlijn milieuaansprakelijkheid
Motie van lid Van Veldhoven
Staatssteun
Milieusteun