Gedetineerden in Drenthe leren hop te telen door staatssteunproof project

8 oktober 2018Staatssteun

Gedetineerden in het Drentse Veenhuizen leren sinds kort om hop te telen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe. De subsidie van de provincie vormt staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU. De steun is bij de Europese Commissie kennisgegeven via een kennisgevingsprocedure. 

Hopteelt

Het project is een gezamenlijk initiatief van bierbrouwerij Maallust, de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstelling Terra. Om het project financieel te kunnen steunen, verleent de provincie Drenthe een subsidie aan bierbrouwerij Maallust. De steun is gericht op het onderzoeken van de haalbaarheid van een bedrijf voor duurzame hop als streekproduct voor de (bier)brouwerijen. Het hopveld bevindt zich op grond van de PI Veenhuizen. Gedetineerden van de PI worden hoofdzakelijk ingezet voor het onderhoud van het veld.

Staatssteunproof zonder langlopende meldingsprocedure

Bij het verlenen van de subsidie heeft de provincie Drenthe de Europese staatssteunregels in acht genomen. Doordat de subsidie aan de bierbrouwerij ‘staatssteunproof’ werd verstrekt op basis van artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), kon een langlopende meldingsprocedure bij de Europese Commissie achterwege blijven. Op grond van de AGVV zijn namelijk bepaalde steuncategorieën met de interne markt verenigbaar en vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Wel dient de maatregel bij de Europese Commissie te worden kennisgegeven, moet de decentrale overheid aan de transparantieverplichtingen voldoen en dient de provincie jaarlijks over de verleende steun te rapporteren.

Steun op basis van artikel 25 AGVV

De subsidie die de provincie Drenthe verstrekt, betreft ad-hoc steun op basis van artikel 25 AGVV. Op basis van dit artikel kan steun worden verleend voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Meer specifiek heeft de provincie gebruik gemaakt van de categorie haalbaarheidsstudies op grond van artikel 25 lid 2 onder d. Met een haalbaarheidsstudie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor biologische teelt van duurzame hop als streekproduct.

Decentrale relevantie

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat Europese regels niet in de weg hoeven te staan om duurzame initiatieven te ondersteunen. Mede dankzij de provinciale subsidie wordt de hopteelt ge(her)introduceerd in Drenthe. Momenteel wordt bij wijze van proef gestart met een hopveld van twee hectare, maar de bedoeling is om in de toekomst uit te bouwen naar meerdere hectaren hopteelt in Veenhuizen.

Bron:

Gedetineerden aan de slag op nieuw hopveld in Veenhuizen, nieuwsbericht provincie Drenthe
Gedetineerden Veenhuizen aan de slag op hopveld, nieuwsbericht Dienst Justitiële Inrichtingen
Steunmaatregel SA. 50637, register Europese Commissie

Meer informatie:

Steunverlening maakt Achterhoek kunstmestvrij, nieuwsbericht Europa decentraal
Welke verplichtingen rusten er op onze gemeente wanneer we bij het verlenen van staatssteun gebruik willen maken van een vrijstellingsverordening?, praktijkvraag Europa decentraal