Geef uw mening over de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts

29 oktober 2018Aanbesteden

De Commissie van Aanbestedingsexperts nodigt aanbestedende diensten en brancheorganisaties uit voor een gesprek waarin zij hun visie op de rol van de Commissie kunnen delen. Op deze manier wil de Commissie van Aanbestedingsexperts van gedachte wisselen over de best passende manier om haar functie te vervullen.

Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is vijf jaar geleden ingesteld als laagdrempelig klachteninstituut door de minister van Economische Zaken. De Commissie heeft als taak te bemiddelen bij geschillen tussen aanbestedende diensten en ondernemingen of niet-bindende adviezen te geven, en zo de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren.

Motie

In juni 2018 dienden Tweede Kamerleden van den Berg (CDA) en Graus (PVV) een motie in over de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts en verzochten de regering na te gaan of de Commissie een belangrijkere rol kan krijgen bij inhoudelijke toetsing en adviezen. Onnodig clusteren, gunning op laagste prijs en disproportionele voorwaarden zouden volgens de motie verminderd kunnen worden door een meer inhoudelijke toetsing bij een kort geding en meer adviezen van de CvAE in de inschrijvingsfase van een aanbestedingsprocedure. Deze motie is aangenomen met 100% van de stemmen.

Toekomstige functie

De Commissie van Aanbestedingsexperts wil belanghebbenden graag de gelegenheid geven zich uit te spreken over haar doel- en taakstelling. De Commissie ziet zelf verschillende scenario’s voor haar rol in de toekomst. Deze rol kan enerzijds gelegen zijn in de context van de rechtsbescherming voor ondernemingen die deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Anderzijds heeft de CvAE de politiek-bestuurlijke wens om met de inzet van een scala aan beleidsmaatregelen te komen tot een verdere professionalisering van de overheidsaanbestedingen. De Commissie zal de informatie die zij uit de gesprekken verkrijgt meenemen bij het uitstippelen van plannen voor de toekomst.

Aanbestedende diensten en brancheorganisaties kunnen zich aanmelden voor een gesprek door te mailen naar info@commissievanaanbestedingsexperts.nl.

Decentrale relevantie

Alle klachten die door de CvAE zijn ontvangen, zijn ingediend door ondernemingen die (potentiële) gegadigden of (potentiële) inschrijvers voor een opdracht waren. Er zijn tot op heden geen klachten ingediend door aanbestedende diensten. Decentrale overheden kunnen van de dialoog met de Commissie gebruik maken om naar voren te brengen op welke wijze de CvAE een rol van betekenis zou kunnen spelen voor de aanbestedende sector.

Bron:

Oproep Commissie van Aanbestedingsexperts, Commissie van Aanbestedingsexperts

Door:

Sharon Smedes en Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts, Rijksoverheid
CvAE heeft nog geen klachten van decentrale overheden, nieuwsbericht Europa decentraal
Moties omtrent aanbesteden ingediend in de Tweede Kamer, nieuwsbericht Europa decentraal
Actieagenda Beter Aanbesteden in de Tweede Kamer, nieuwsbericht Europa decentraal