Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door: en


Het Europees Comité van de Regio’s heeft samen met de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) een enquête gepubliceerd met betrekking tot de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Decentrale overheden wordt gevraagd hun ervaringen met de toepassing van de betreffende wetgeving te delen. Het Comité zal aan de hand van deze informatie een advies voor de Europese instituties formuleren.

Kansen aanbestedingsrichtlijnen

De enquête heeft betrekking op de richtlijnen inzake overheidsopdrachten die in 2014 van kracht zijn geworden. Met deze richtlijnen werd er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ter bevordering van de efficiëntie, effectiviteit en integriteit rondom de gunning van overheidsopdrachten. De gewijzigde aanbestedingsrichtlijnen omvatten nieuwe procedures om de administratieve lasten te verminderen en de toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken. Daarnaast focussen de richtlijnen op de rol van overheidsopdrachten bij de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen op het gebied van innovatie, milieubescherming en sociale integratie.

Ervaringen decentrale overheden

Omdat decentrale overheden als opdrachtgever een sleutelrol spelen in de markt voor overheidsopdrachten zijn het Comité van de Regio’s en de CEMR benieuwd naar de ervaringen van deze overheden met de toepassing van het bestaande rechtskader. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en andere stakeholders hebben tot 13 mei 2019 de mogelijkheid om de enquête in te vullen. De resultaten worden naar verwachting later die maand gepresenteerd.

Advies

Aan de hand van de resultaten van de enquête kan in kaart worden gebracht welke belangrijke uitdagingen er bestaan met betrekking tot het huidige beleid en wat er kan worden gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het Comité van de Regio’s zal op basis van de resultaten een adviesrapport opstellen dat wordt aangeboden aan de Europese Commissie.

Evaluatie

De bevindingen kunnen bijdragen aan de evaluatie van de aanbestedingsrichtlijnen door de Europese Commissie, waartoe zij op grond van deze richtlijnen verplicht zijn. De Commissie zou uiterlijk 19 april 2019 verslag moeten uitbrengen over deze evaluatie aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, maar dit moment zal worden uitgesteld.
Het is gebruikelijk dat er voor dergelijke zaken een openbare raadpleging online wordt gezet, zodat belanghebbenden hun mening kunnen geven over voorgestelde wetgeving of bij kunnen dragen aan een evaluatie, zoals deze. Op dit moment is er echter geen openbare raadpleging gepland met betrekking tot de evaluatie.

Bron

Enquête van CEMR en CvdR over de evaluatie van de toepassing van de richtlijnen uit 2014 inzake overheidsopdrachten: uitdagingen en kansen op regionaal en lokaal niveau, EUSurvey ECON

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Comité van de Regio’s, Kenniscentrum Europa Decentraal