Gelijk loon bij gelijk werk in EU stap dichterbij

Het Europees Parlement wil gedetacheerde werknemers binnen de EU beter beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Op maandag 16 oktober nam de commissie werkgelegenheid haar standpunt over de hervorming van de regels voor de detachering van werknemers aan. Afgelopen maandag, 23 oktober, bereikten de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming over de hervorming. Doel van de hervorming is het garanderen van eerlijke loonvoorwaarden en een goede sociale bescherming voor gedetacheerde werknemers en eerlijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven.

Wetgeving

De huidige wetgeving voor gedetacheerde werknemers stamt uit 1996. De afgelopen twintig jaar is de economische- en arbeidsmarktsituatie in de EU sterk veranderd, waardoor de wetgeving moet worden herzien. Aangezien werkgevers niet verplicht zijn om gedetacheerde werknemers meer te betalen dan het minimumloon in het gastland, krijgen deze vaak minder loon dan lokale werknemers voor dezelfde baan. Volgens de Europese Commissie kunnen gedetacheerde werknemers tot 50% minder verdienen in sommige sectoren en lidstaten.

Oneerlijke concurrentie

Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie tussen binnenlandse bedrijven en bedrijven met gedetacheerde werknemers. Het kan tevens een belemmerende invloed hebben op de goede werking van de interne markt. Gaten in de huidige wetgeving hebben geleid tot een groei in ‘creatieve’ en frauduleuze praktijken en vormen van misbruik die zorgen voor uitbuiting van de gedetacheerde werknemers.

Hervorming

De hervorming moet ervoor zorgen dat gedetacheerde werknemers worden behandeld volgens dezelfde regels, zoals vastgelegd in de wet of in collectieve afspraken, als lokale werknemers als het gaat om beloning. Daarnaast moet alle arbeidswetgeving die van toepassing is op plaatselijke werknemers na een bepaalde duur ook van toepassing zijn op de gedetacheerde werknemers. Het beginsel van gelijke behandeling is ook van toepassing op gedetacheerde uitzendkrachten. Detachering mag maximaal twaalf maanden gaan duren, met een eenmalige verlenging van zes maanden.

Rapporteurs

Volgens co-rapporteur Morin-Chartier is de herziening van de richtlijn essentieel. “We zijn nu in de gelegenheid om de basis van een sociaal Europa op te bouwen. We kunnen het ons niet veroorloven om te vertragen wat betreft de bescherming van Europese werknemers en bij het vormen van een kader voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven.” De Nederlandse co-rapporteur Agnes Jongerius is van mening dat de race naar de bodem op de Europese arbeidsmarkt moet stoppen. “Collectieve afspraken die de lokale werknemers ten goede komen, zullen ook in de toekomst gelden voor gedetacheerde werknemers. Eindelijk bereiken we het doel van gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Dit is een belangrijke stap voor het creëren van een ​​sociaal Europa dat werknemers beschermt en zorgt voor eerlijke concurrentie. Met dit voorstel zullen we ongelijkheid bestrijden en zorgen dat werknemers goed worden behandeld.”

Detachering

Gedetacheerde werknemers worden door hun werkgever tijdelijk naar een andere lidstaat uitgezonden. Zij vallen vervolgens niet onder de regels van de arbeidsmarkt van het gastland maar blijven vallen onder de sociale zekerheid van het land van herkomst. Naast zuivere economische redenen wordt detachering gebruikt om tijdelijke vaardigheidstekorten op te vullen en om tegemoet te komen aan de behoefte aan hooggekwalificeerd personeel. Gedetacheerde werknemers moeten niet worden verward met EU-burgers die naar een andere lidstaat verhuizen om daar langdurig of permanent te werken. Zij zijn onderworpen aan dezelfde rechten en verplichtingen als de burgers van het gastland en vallen onder dezelfde sociale zekerheid.

Cijfers

In 2015 waren er 2,05 miljoen gedetacheerde werknemers in EU. Tussen 2010 en 2015 is hun aandeel met 41,3% gestegen. Het aandeel gedetacheerde werknemers op het gehele aantal werknemers blijft echter laag, aangezien zij slechts 0,9% van de totale werkgelegenheid in de EU vertegenwoordigen. In Nederland waren in 2015 iets minder dan 100.000 gedetacheerde werknemers. Ongeveer eenzelfde aantal Nederlanders werd toen gedetacheerd naar een ander EU-land.

Onderhandelingen Detacheringsrichtlijn

De voorstellen zijn echter nog niet definitief. De ministers zullen de komende tijd met het Europees Parlement gaan onderhandelen over de Detacheringsrichtlijn.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Hervorming wetgeving gedetacheerde werknemers, persbericht Europees Parlement
Gelijk loon bij gelijk werk in EU, nieuwsbericht Europa Nu

Meer informatie:

Detachering, Europese Commissie
Detachering in cijfers, Europees Parlement