Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten

20 februari 2017Aanbesteden Sociaal domein

De aanbestedingen in de jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag Braassem moeten opnieuw worden gedaan. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigde dit op 14 februari 2017 na een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter. Het gerechtshof concludeerde dat de informatievoorziening vanuit de gemeenten en de plafondbedragen binnen de aanbestedingen niet proportioneel waren.

Plafondbedrag

De gemeenten hebben in hun aanbestedingen een plafondbedrag ingesteld. Dit is een maximum vergoeding voor de jeugdzorginstellingen, ongeacht het aantal behandelingen. De gemeenten konden de inschrijvers binnen de aanbestedingsprocedure daarnaast geen extra informatie verschaffen over het te verwachten aantal behandelingen.

Proportionaliteitsbeginsel

Het gerechtshof concludeerde dat de informatievoorziening vanuit de gemeenten en de plafondbedragen binnen de aanbestedingen niet proportioneel waren. Het proportionaliteitsbeginsel strekt ertoe dat voorwaarden en criteria worden gesteld aan inschrijvers en inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat de risicoverdeling tussen de gemeenten en de zorgaanbieders in de uitvraag als zodanig in strijd zijn met het proportionaliteitsbeginsel.

“Veiligheidsventiel”

Er moet volgens de Gids Proportionaliteit wel een risicoverdeling gemaakt worden door gemeenten, wanneer zij een plafondbedrag instellen. Deze kan volgens het Hof vorm worden gegeven middels een ‘veiligheidsventiel’. In dit veiligheidsventiel moet op voorhand duidelijkheid verschaft worden over de vraag hoe in voorkomend geval wordt omgegaan met een niet aan de opdrachtgever te wijten overschrijding van het budget. De twee gemeenten hebben in hun aanbestedingen in onvoldoende mate een veiligheidsventiel opgenomen. De twee gemeenten hebben namelijk expliciet bepaald dat de opdrachtnemer verantwoordelijk was voor elke vorm van de budgetoverschrijding.

Wezenlijke wijziging

Tot slot refereert het Hof naar de uitleg van het begrip wezenlijke wijziging in de zaak Fin Frogne (zaak C-549/14). Door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is namelijk besloten dat de verandering van een aanbesteedde opdracht wegens een schikking tussen de aanbestedende dienst en een opdrachtnemer kan leiden tot een wezenlijke wijziging. Mogelijke budgetoverschrijdingen moeten dus worden meegenomen in de initiële aanbestedingsdocumenten. In casu hadden de gemeenten dit niet gedaan en zou de opdracht opnieuw aanbesteed moeten worden bij budgetoverschrijdingen.

Naar aanleiding van de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter is er in een Kamerbrief van september 2016 door minister Blok opheldering gegeven over de dialoogmogelijkheden bij aanbestedingen in de jeugdzorg. Dit was naar aanleiding van de te behandelen begroting 2016 van het ministerie BZK en de zorgen van Kamerlid Toorenburg (CDA) omtrent dit onderwerp.

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

Gerechtshof: Aanbesteding jeugdzorg moet over, Binnenlands Bestuur

Meer informatie:

Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbesteden in de jeugdzorg, Europa decentraal
Finn Frogne, EUrrest Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal