Nieuws

Publicatie: 12 oktober 2020

Door: en


Werknemers uit andere Europese landen komen voortaan in aanmerking voor een DigiD. Dit volgt uit een uitspraak die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gedaan op 24 december 2019. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

Nieuw aanvraagproces

Voorheen was het alleen mogelijk een DigiD vanuit het buitenland aan te vragen als iemand over een Nederlands paspoort beschikte. Nu is het voldoende om een paspoort te hebben van een van de landen uit de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie (EU) aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Daarnaast is het vereist dat de aanvrager een relatie heeft met de Nederlandse overheid en in het bezit is van een BSN. Om de aanvraag definitief te maken moet de aanvrager een activeringscode ophalen bij één van de DigiD balies.

Uitbreiding DigiD

DigiD maakt het mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van verschillende online diensten, zoals websites van de overheid, onderwijsinstituten of pensioenfondsen. De uitbreiding van het aanvraagproces voor buitenlanders daarom vooral voordelig voor grensarbeiders. Zij hebben vaak een nauwe relatie met Nederland en konden voorheen moeilijk of geen gebruik maken van de verschillende diensten waarbij een DigiD is vereist.

eIDAS

Om vertrouwen in het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en overheden in Europa te vergroten, is de eIDAS-verordening ingevoerd. Deze verordening vereist dat publieke organisaties alle EU-burgers en -bedrijven identificeren aan de hand van een nationaal inlogmiddel. In Nederland is DigiD daarvoor in het leven geroepen, waar mensen met de nationaliteit van een EER-land nu gebruik van kunnen maken. DigiD is onlangs als officieel Europees inlogmiddel erkend. Dit houdt in dat het mogelijk moet zijn om met DigiD in te loggen bij overheidsorganisaties in andere Europese lidstaten. De lidstaten hebben na deze erkenning 12 maanden de tijd om DigiD in hun systeem te implementeren.

Bron

DigiD transcending borders: Frontier workers now able to apply for DigiD, ITEM

Meer informatie

eIDAS, Kenniscentrum Europa Decentraal
Grensarbeiders krijgen voortaan ook DigiD, Digitaleoverheid.nl
Over de grens inloggen met DigiD, Logius
Kamerbrief over DigiD grensarbeiders en notificatie eIDAS, Rijksoverheid