Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Grenseffecten van beleid en regelgeving nader onderzocht

14 november 2016Grensoverschrijdende samenwerking

Om het werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken, worden er tal van initiatieven ontplooid. Deze initiatieven worden ontplooid om werkgelegenheid in de grensstreek een impuls te geven. Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) ondersteunt de verbetering van grensoverschrijdende mobiliteit door middel van wetenschappelijk onderzoek. Op het ITEM congres in Maastricht van 28 oktober jongstleden zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd in de grenseffectenrapportage 2016.

Huidige knelpunten

De grenseffectrapportage 2016 maakt onder meer duidelijk dat er nog veel belemmeringen zijn op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Door verschillen in wet- en regelgeving aan de verschillende kanten van de grens zijn grenzen tussen landen nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers in grensgebieden worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Dit kan zorgen voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Dit komt bijvoorbeeld doordat lidstaten  Europese richtlijnen verschillend interpreteren en/of implementeren, of omdat bij het ontwikkelen van nieuwe Europese wet- en regelgeving de concrete impact ervan op specifiek de grensregio’s niet altijd wordt voorzien. Het onderzoek laat tevens zien dat het niet altijd slechts juridische knelpunten zijn die grensoverschrijdende mobiliteit in de weg zitten, maar ook taal- en cultuurverschillen. Zo blijkt dat bij de erkenning van beroepskwalificaties er ook praktische obstakels ontstaan, bijvoorbeeld doordat de autoriteiten documenten maar in één taal erkennen. Er is in dat kader een haalbaarheidsstudie aangekondigd naar een “grensregionale beroepenkaart”, dat als instrument kan dienen om de erkenningsprocedures in grensregio’s te verbeteren.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)

ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht (UM), Neimed, Zuyd Hogeschool, Gemeente Maastricht, Euregio Maas-Rijn (EMR) en Provincie Limburg. ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Een van ITEM’s onderzoeksactiviteiten waarmee een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd aan grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking is de ontwikkeling en toepassing van een jaarlijkse grenseffectenbeoordeling. Deze heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verkenning van mogelijke negatieve of positieve grenseffecten van geplande wetgeving of beleidsinitiatieven én het in kaart brengen van negatieve of positieve grenseffecten van bestaand beleid of wetgeving.

Grenseffectenrapportage 2016

Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van ITEM’s grenseffectenrapportage 2016 en beschrijft de beoordeling van tien verschillende dossiers. De focus ligt in 2016 hoofdzakelijk op de beoordeling van effecten voor grensregio’s van reeds in werking getreden beleid of wetgeving (EU, nationaal, regionaal) (ex post) en het benoemen van gewenste of ongewenste effecten voor grensregio’s. Ook zijn twee voorstellen van de Commissie in deze grenseffectenbeoordeling meegenomen die ex ante worden geanalyseerd (namelijk, de detacheringsrichtlijn en het spoorpakket).

Jaarconferentie

In Maastricht werd de eerste jaarconferentie van ITEM gehouden, na de oprichting van het instituut in 2015. Onder andere gouverneur Bovens, professor Europees recht en decaan van Univesiteit Maastricht Hildegard Schneider, ontgrenzer Martin Unfried en Agnès Monfret (DG regio) spraken deze dag over de knelpunten en oplossingsrichtingen met betrekking tot grensoverschrijdende mobiliteit. Er werd deze dag ook stilgestaan bij het Verdrag van Maastricht, dat 25 jaar geleden werd ondertekend.

Kansen

Het oplossen van de verschillende knelpunten kan de arbeidsmobiliteit in de grensregio bevorderen. Betere arbeidsmobiliteit kan ervoor zorgen dat er meer werkervaring wordt opgedaan, het aantal uitkeringen kan dalen en de welvaart in de regio kan toenemen. De meeste kansen op werk in de buurlanden zijn er in een technisch beroep of in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Jody van Diemen, VNG directie Europa

Meer informatie:

Grenseffectenrapportage 2016, ITEM
Dossier grensoverschrijdende samenwerking, VNG
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Raadpleging grensoverschrijdende samenwerking, Europese Commissie
Grensregionale beroepenkaart, ITEM

X