Grotere rol voor gemeenten bij inburgering loopt vertraging op

De nieuwe inburgeringswet die gemeenten meer regie moet geven over het uitvoeren van de inburgering van migranten loopt een half jaar vertraging op. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat deze het definitieve wetsvoorstel pas begin 2020 kan verwachten. Dit betekent dat de nieuwe wet niet per 1 januari 2020 in kan gaan. Tot die tijd blijven migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

Huidige Wet Inburgering

Onder de huidige Wet Inburgering uit 2013 zijn migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringscursussen, die zij aanschaffen aan de hand van een lening. Dit systeem brengt veel problemen met zich mee. Zo is het voor inburgeraars lastig om zelf een goede cursus te vinden en zijn de cursussen vaak slecht te combineren met werk. Minister Koolmees wil deze situatie door middel van de nieuwe inburgeringswet verbeteren, onder meer door de verantwoordelijkheid van gemeenten te versterken.

Vertraging nieuwe wet

Het ontwikkelen van deze nieuwe wet loopt vertraging op doordat er eerst aanpalende wetgeving gewijzigd moet worden. De nieuwe inburgeringswet raakt namelijk aan de uitvoeringspraktijk van gemeenten en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarnaast staan er nog belangrijke juridische vragen open over de rechten van verschillende doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag in hoeverre de facetten van het nieuwe inburgeringsstelsel ook voor niet-asielstatushouders zouden moeten gelden. De minister verwacht het definitieve wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Aanpak frauduleuze taalscholen

In de nieuwe wet zullen tevens maatregelen worden genomen om frauduleuze taalscholen aan te pakken. Door de hoge vraag naar taalcursussen zijn er veel profiteurs op de markt. De nieuwe wet beoogt aanbieders te laten certificeren door de stichting Blik op Werk. De criteria voor deze certificering zullen verder worden aangescherpt.

Wat kunnen gemeenten nu al doen?

Hoewel de wet nog even op zich laat wachten, krijgen gemeenten al wel extra middelen om hun nieuwe regierol op te pakken en huidige inburgeringsplichtigen aan een deugdelijke taalcursus te helpen. Het kabinet maakt hier zowel in 2019 als in 2020 € 20 miljoen voor vrij.

Inkopen van inburgeringscursussen

Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om het aanbod van begeleiding en taalcursussen te verzorgen. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een subsidie, inbesteding, het aanbesteden van een overheidsopdracht of open-house aanbesteding. Zie voor het onderscheid tussen een reguliere aanbesteding en het open house model dit nieuwsbericht. Bij de inkoop van inburgeringscursussen dienen gemeente rekening te houden met de Europese staatssteun– en aanbestedingsregelgeving. De minister overweegt in de nieuwe wet een aanbodplicht voor gemeenten op te nemen.

Door:

Marieke Merkus en Erwin de Pagter, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:      

Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering, Kamerbrief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie:

Meer regie over inburgering voor gemeenten, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Sociaal domein, dossier kenniscentrum Europa decentraal
Integratie en inburgering, kenniscentrum Europa decentraal
Half jaar uitstel voor nieuwe inburgeringswet, nieuwsbericht Binnenlands Bestuur