Hahn spreekt met parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling

Op dinsdag 19 maart sprak Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn met de commissie Regionale Ontwikkeling in het Europees Parlement over het Meerjarig Financieel Kader en de onderhandelingen over het cohesiebeleid na 2014.

Het parlement is teleurgesteld in enkele keuzes van de Raad. Om te beginnen zijn zij het oneens met de verlenging van de n+2 naar de n+3 regel. Deze regel zegt dat structuurfondsen besteed moeten worden tegen het einde van het derde jaar na toekenning van de fondsen, in plaats van tegen het eind van het tweede jaar. Dit betekent dat fondsengeld over een langere periode wordt uitgesmeerd. Ook Commissaris Hahn gaf te kennen dat hij deze beslissing van de Raad betreurt.

Flexibiliteit

Hahn vroeg de parlementsleden steun voor controversiële thematische concentratie. ‘Flexibiliteit betekent niet dat alles mogelijk is’, benadrukte hij. Het parlement vindt het belangrijk dat budgetten flexibel ingezet kunnen worden en tussen thema’s kan worden geschoven. De besteding van middelen uit de structuurfondsen en het cohesiefonds moet flexibel genoeg zijn, lokale en regionale overheden moeten hiernaast volwaardige partners zijn bij de opstelling van partnerschapsovereenkomsten. De Commissie heeft in het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 het fenomeen partnerschapsovereenkomst geïntroduceerd. De overeenkomst vormt samen met het Meerjarig Financieel Kader, het Nationaal hervormingsprogramma en de Europa2020 strategie als rode draad een instrument dat benut moet worden om lokale en regionale politieke agenda’s en doelstellingen te realiseren.

Geen exacte cijfers

De Eurocommissaris kwam niet met exacte bedragen richting het Europees Parlement. Hierdoor is er ook nog geen duidelijkheid over de precieze verdeling van de fondsen. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, hoofdonderhandelaar voor de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de periode 2014-2020, riep de Commissie daarom op om duidelijker te zijn over de verdeling van de cohesiefondsen per lidstaat en per fonds.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Vleva, ‘Parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling in gesprek met commissaris Hahn’, 20-3-2013

Meer informatie:

Commissie Regionale Ontwikkeling, Europees Parlement
Eurocommissaris Johannes Hahn
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij
Huis van de Nederlandse Provincies, partnerschapscontract
Europa 2020 strategie