Handreiking Staatssteun voor de overheid gepubliceerd

16 januari 2017Staatssteun

Onlangs is de Handreiking Staatssteun voor de overheid gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld naar aanleiding van de modernisering van de staatssteunregels, en de toegenomen verantwoordelijkheid voor decentrale overheden die daarmee gepaard gaat. Zodoende kan de handreiking dienen als hulpmiddel voor alle decentrale overheden die meer informatie willen over de verschillende aspecten van staatssteun.

Relevantie staatssteun

Steunmaatregelen kunnen een noodzakelijk middel zijn om als (decentrale) overheid doelen te behalen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, economie en het sociaal domein. Om situaties van oneerlijke concurrentie te voorkomen is controle op steunmaatregelen aan ondernemingen een belangrijk aspect van het mededingingsbeleid van de Europese Unie. De staatssteunregels zijn echter complex en aan veranderingen onderhevig. Het is daarom van belang dat decentrale overheden goed op de hoogte zijn van de Europese staatssteunregels wanneer zij steun verlenen aan een onderneming.

Achtergrond handreiking

Met de modernisering van de staatssteunregels is de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing ervan voor een groot deel naar de lidstaten (lees: decentrale overheden) verschoven. De Europese Commissie beperkt zich in veel gevallen tot steekproefsgewijze controle achteraf. Om meer duidelijkheid over de herziene staatssteunregels te verschaffen leefde de wens bij verschillende overheden om de beschikbare kennis te bundelen.

De handreiking is uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met leden van het Interdepartementaal Staatssteun Overleg (ISO), waaronder Europa decentraal. Ook hebben een aantal provincies en gemeenten meegeholpen bij het tot stand komen van de handreiking.

Inhoud handreiking

In de handreiking is actuele informatie gebundeld over staatssteun en behandelt verschillende aspecten van staatssteun die veel bevraagd worden. Het is bedoeld als hulpmiddel voor de beleidsmedewerker en financiële of juridische medewerker bij steunverlenende overheden. Lees alles over de basisregels van staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Algemeen staatssteun, Europa decentraal
Belangrijkste wet en regelgeving, Europa decentraal
Staatssteun, Rijksoverheid