Hervorming emissiehandelssysteem definitief

5 maart 2018Klimaat

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met de hervorming van het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode na 2020. De herziening valt onder het klimaat- en energiekader 2030 en sluit aan bij het doel van de EU om de emissies tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, zoals in de Klimaatovereenkomst van Parijs werd afgesproken.

Emissiehandelssysteem ETS

De EU-regeling voor de emissiehandel (EU-ETS) werd in 2005 ingevoerd om de uitstoot van broeikasgassen op een kosteneffectieve en economisch efficiënte manier te helpen terugdringen. ETS beperkt de hoeveelheid broeikasgassen die de energie-intensieve industrie (elektriciteitsproducenten en luchtvaartmaatschappijen) mogen uitstoten. Ondernemingen krijgen emissierechten toegekend en kunnen emissierechten kopen. De hoeveelheid emissies wordt geleidelijk verminderd waardoor het aantal broeikasgassen afneemt.

De vermindering van de broeikasgasemissies in de EU met minstens 40% in 2030 (ten opzichte van 1990) is een van de streefdoelen die door de Europese Raad binnen het klimaat- en energiekader 2030 zijn overeengekomen. Het ETS is een van de belangrijkste middelen om broeikasgasemissies te verminderen.

Hervorming EU-ETS

Door de economische crisis is de vraag naar emissierechten gedaald. Samen met andere factoren heeft dit ertoe geleid dat de koolstofprijs is gedaald en dat er een overschot aan emissierechten in het systeem is, met het risico dat de EU‑ETS niet langer aanzet tot kostenefficiënte emissiereductie en koolstofarme innovatie.

Een aantal grote veranderingen: (1) Het aantal emissierechten wordt na 2021 elk jaar verminderd met 2,2%. Emissierechten worden daardoor duurder, (2) tot eind 2023 wordt het aantal emissierechten dat in de marktstabiliteitsreserve (MSR) wordt opgenomen verdubbeld, (3) Na 2023 zorgt een nieuw mechanisme ervoor dat het teveel aan in het MSR opgenomen emissierechten beperkt geldig is. Ook bevat het herziene ETS een aantal bepalingen om de industrie te beschermen tegen het risico van koolstoflekkage.

Het voorstel tot herziening van de ETS wordt volgens de gewone wetgevingsprocedure besproken. Dit betekent dat de Raad en het Europees Parlement samen als wetgever optreden.

Parlement

Eerder deze maand ging het Europees Parlement al formeel akkoord met het hervormingsvoorstel. Tijdens de stemming op 6 februari stemden 535 Europarlementariërs voor, 104 tegen, en 39 onthielden zich van stemming.

Het formeel goedkeuren van de herziene versie van het emissiehandelssystem door de Raad was op 27 februari de laatste stap in het proces. De nieuwe richtlijn zal in werking treden op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Vergadering Raad Milieu 28/2/2018, persbericht Raad Milieu
Hervorming emissiehandelssysteem – Raad bevestigt akkoord met Europees Parlement, persbericht Europese Raad
EU adopts carbon market reform in final formal step, nieuwsbericht Politico
European Parliament adopts EU carbon market reform, nieuwsbericht Politico

Meer informatie:

Europese Rekenkamer kritisch over behalen klimaatdoelstellingen, Europa decentraal
Parlement en Raad zijn het eens met Commissie: minder emissierechten na 2021, Europa decentraal