Wijziging regionale investeringssteun door herziening AGVV

14 juli 2017Staatssteun

Op 10 juli 2017 treedt de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in werking. Zo hebben er wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van regionale steun. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor regelingen voor regionale investeringssteun die sinds 1 juli 2014 onder toepassing van de AGVV zijn kennisgegeven.

Verruiming AGVV

In het voorjaar van 2017 heeft de Europese Commissie aangekondigd het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uit te breiden. Kenniscentrum Europa decentraal heeft daar toen een nieuwsbericht over geschreven. In dit bericht gaan wij nader in op de wijzigingen ten aanzien van regionale investeringssteun.

Regionale investeringssteun

De bepalingen omtrent regionale investeringssteun zijn neergelegd in art. 14 AGVV. Decentrale overheden mogen steun verlenen aan ondernemingen voor initiële investeringen. De steun mag echter alleen worden toegekend in vastgestelde steungebieden. In Nederland is een aantal gebieden in Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, de Achterhoek en Groot-Rijnmond als regionaal steungebied aangewezen. Meer informatie over regionale steun vindt u op de website van Europa decentraal en in de regionale steunkaart voor Nederland voor de periode 2014-2020.

Wijzigingen regionale steun

Bij iedere nieuwe regeling voor regionale investeringssteun of ad-hocsteun, moeten de nieuwe bepalingen uit artikel 14 in acht worden genomen. Art. 13 sub d AGVV wordt geschrapt. Hierin staat dat een begunstigde die dezelfde of een vergelijkbare activiteit in de EER (Europese Economische Ruimte) heeft gesloten in een periode van twee jaar vóór zijn aanvraag voor investeringssteun van het toepassingsgebied van regionale steun wordt uitgesloten. Ook wordt de begunstigde uitgesloten wanneer deze concrete plannen heeft om dit te doen in een periode van twee jaar nadat de investering is voltooid. Na de herziening staat deze bepaling niet meer in de AGVV.

Voorwaarden begunstigde

Volgens de herziene AGVV (art. 14 lid 16) moet de begunstigde die onder toepassing van de AGVV regionale investeringssteun aanvraagt, aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. De begunstigde moet bevestigen dat hij in de twee jaar vóór de steunaanvraag geen verplaatsing heeft uitgevoerd naar de vestiging waar de initiële investering waarvoor steun wordt gevraagd.
  2. De begunstigde moet toezeggen geen dergelijke verplaatsing te zullen uitvoeren in de twee jaar na de voltooiing van de investering waarvoor steun wordt gevraagd.

Lopende steunregelingen voor regionale steun

De wijzigingen in artikel 14 AGVV hebben gevolgen voor regelingen voor regionale investeringssteun die zijn kennisgegeven op basis van de huidige AGVV. Alle regelingen voor regionale investeringssteun die momenteel op grond van de AGVV worden uitgevoerd, moeten worden aangepast. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de gewijzigde AGVV (18 januari 2018) dient hiervoor een wijzigingskennisgeving in SANI te worden gedaan. De decentrale overheden die een nieuwe kennisgeving in SANI dienen te doen, zullen hiervoor afzonderlijk door het ministerie van BZK worden aangeschreven.

Doel Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De AGVV stelt bepaalde steuncategorieën vrij van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Hierdoor kunnen decentrale overheden gemakkelijker steun conform de staatssteunregels verlenen en moeten administratieve lasten worden verminderd. De Commissie kan op haar beurt de middelen gerichter inzetten op het onderzoeken van staatssteunmaatregelen die waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben op de mededinging op de interne markt.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Lukas Ament, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie:

Wijzigingen Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europese Commissie
MEMO AGVV, Europese Commissie
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedures, Europa decentraal
Regionale steun, Europa decentraal